Sander Dichsgade

Nogle har måske det indtryk, at en ø er et isoleret og indelukket samfund, men det er ikke det rigtige billede på en ø.
Man har til alle tider sejlet ud og der mødt fremmede og handlet varer og til en ø har der kommet besøgende.
Enkelte af dem som rejste ud slog sig måske ned i det fremmede og vendte aldrig tilbage til øen og enkelte af de fremmede der besøger en ø vælger måske at slå sig ned der.

Sådan var det måske med brødrene Sander og Hans Dick
De var skotter, men vi ved ikke af hvilken grund de har slået sig ned i Svaneke, om de er flygtet fra Skotland under religionsstridighederne, eller om de, som tilfældet var med så mange, at de er strandet på Bornholm og så har følt sig så tiltalt af forholdene i Svaneke, at de er blevet der.
De er så blevet stamfædre til den bornholmske familie Dich, der har opgivet den oprindelige stavemåde af navnet Dick.

Gaden er opkaldt efter Sander Dick.
Man ved ikke meget mere om ham, end det der står på hans gravsten.
Han blev født i 1571 i Deythert i Skotland.
Han blev kun 41 år. Han døde i 1612
Han boede og var borger i Svaneke, vi kan gætte på, at han måske har været købmand og skipper.
Der findes ikke nogen oplysninger om hans hustru, men om hans søn findes følgende:
Degnen Rasmus Pedersen Ravn skriver i sin Bornholms Krønike om en David Dich, ”at han den 21. marts 1635 sammen med 4 andre gik over isen fra Skåne til Bornholm, hvilket var ikke sket tilforne udi Menneskeminde”. David Dich skal have været søn af Sander Dick

Sander Dick må have tilhørt de velstillede i byen efter den kostbare gravsten at dømme, den kommer ikke fra Bornholm , men er lavet på og hentet fra Øland.

Oprindeligt lå den indtil år 1756 i gulvet i det dengang eksisterende søndre våbenhus i Svaneke kirke.
Den er den ældste gravsten, som i det hele taget kendes i Svaneke.
(Her findes dog også en runesten, der blev stillet ind på kirkegården i 1852, stenen var blevet fundet i broen over Gyldensåen).
Nu er gravstenen opstillet langs kirkegårdens gærde.
Stenen er 2 m høj og 117 cm bred. (desværre knækket på midten)
Den er af rød sandsten formentlig fra Øland
Den er noget slidt på nederste halvdel.
Langs randen er der i dobbelt ramme en religiøs indskrift og i de 4 hjørner medaljoner (runde) med evangelistsymboler, forneden er der to meget afslidte våbenskjolde.


Indskriften på gravstenen er:

”Her vnder ligger begrafven erlig og welfornemme mand Sander Dick
borger og invaner i Svanicke paa Boringholmb og er barnfød i Sckotland i Deythert
som salig udi Herren hensof den 12 Maivs 1612 i hans alders 41. aar.”


I ældre tid var det skik, at begrave fornemme folk under kirkegulvet, præsterne som regel under gulvet i koret. Også under gulvet i våbenhuset foretoges begravelser. Over graven lagdes så oftest en flad sten med indskrift.
Gravstenene eller ligstenene som de også kaldtes er for længst fjernet fra kirkegulvet, mange kom på private hænder og anvendtes til trappesten eller brolægning i en gård eller kælder eller blev lagt som bro over en bæk eller grøft. De fleste er efterhånden forsvundet, kun nogle få er reddet og opstillet langs kirkegårdens mur.

NB.
Der findes en navnebroder:
Sander Dich som var byfoged fra 1679 – 1686 i Svaneke, (en slægtning).
Men det er ikke den Sander Dich som gaden er opkaldt efter.

.ick?).

Sander Dick’s gravsten på Svaneke kirkegård
Måske er dette lidt ekstra information om Sander Dick:

Hvis Sander Dick altså er den samme person som Sander Skott (Det navn kan han være blevet kaldt, da han jo var fra Skotland).

Sander Dick var nok en af de mange skotske skippere, som var beskæftiget i fragtfart på Nordsøen og Østersøen.
Hans fødeby, som nu staves "Dysart", var ifølge øresundstoldregnskaberne på 1500- og 1600-tallet hjemsted for talrige handelsskibe.

Allerede før 1600 kan Sander Dick også have haft forbindelse med Bornholm, idet Hammershus Lensregnskaber 1598/99 meddeler, at Sander Skott (således kaldtes han oftest i de samtidige kilder) blev idømt en bøde på 9 daler for et overfald på en svensk skipper.

I øresundstoldregnskabernes opgørelser over de enkelte toldekspeditioner, som altid angiver skippernes navne, findes Sander Dick (Skott) adskellige gange, således i 1590/91: "Alexander (Sander) Skott fra Dundee, kom fra Königsberg".
I 1591 kommer han fra Danzig og i 1596 fra Danzig i ballast.
Under Kalmarkrigens danske flådebevægelser træffes Sander Dick som leverandør af Danzigerøl til krigsflåden.
Hammershus Lensregnskab for 1611 (det første krigsår og altså også året før han dør) indeholder således en kvittering dateret 27.7. 1611, hvorefter Hans og Sander Skotte, borgere i Svaneke, kvitterer for 26 Rdlr. modtaget for levering af "Dantsøl" til Peder Galt, kaptajn på "Penitentzen". Kvitteringen er forsynet med leverandørernes segl, der bærer bogstaverne S.D. (Sander Dick ?) og H.D. (Hans Dick ?).

.ret g H.D. (Hans D

Redaktion: Eigil Jensen
Sander Dichsgade i juli måned 1907. Hylden blomstrer, se hvor store hyldetræerne er.

Harald Lind tilføjer: Manden er vist nok beboeren i Postgade 1, Jeppe Blem. Se bådebygger Chr. Hansens vindmølle over toldkammer-bygningen. Den store hyldebusk til venstre på billedet blev fjernet i forbindelse med, at det store stengærde omkring havnen til Postgade 1 blev rykket ind i forbindelse med gadearbejdet.

Gammel kone på vej op ad Sander Dichsgade.
Fotograf Myhres hus, nordgavl, Sander Dichsgade 5.

Personerne er:
Dagny Myhre
Anton Dahl Kofoed (farbror til Overlærer A.E.Kofoed).
Maggi? (Konsul Petersens datter)

Valdemar Myhre (1864-1916) overtog sit fødehjem Sander Dichsgade 5 i 1894 og¨året efter opførte han en mindre tilbygning mod syd til foto atelier, hvor der også fandtes et "camera obscura".
Det var i dette atelier, han fremstillede sine billeder.

Kig ned mod havnen fra Sander Dichsgade, Dagny Myhre kommer gående op ad gaden.