.

Generalforsamling på Svaneke Rådhus onsdag den 08. april 2015

Referat af Generalforsamling
afholdt på Svaneke Rådhus onsdag den 8. april 2015 kl. 1930.

1. Valg af dirigent
Jørgen Badsted valgtes. Han erklærede indledningsvis generalforsamlingen lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
En kort gennemgang af årets aktiviteter:

Det seneste årstid i Byforeningen har i betydelig grad været præget af fotografen, Valdemar Myhres 150- års dag.
Omkring sidste års generalforsamling udstillede vi et udvalg af Myhres billeder på Svaneke-gården.
Udstillingen blev senere på sommeren flyttet til Gudhjem Museum, hvor der også var stor interesse.

Den 27. maj – altså på selve 150-års dagen - holdt Byforeningen reception her i byrådssalen, hvor vi fejrede Valdemar Myhre med udgivelsen af en bog med nogle af hans bedste billeder.
Vi havde inviteret Myhres efterkommere, og der var rigtig mange fra byen tilstede, så det blev en festlig dag.
Redaktør på bogen, fhv. museumsleder Ann Vibeke Knudsen fortalte om arbejdet med bogens tilblivelse. Vi fik også lejlighed til at takke det lokale ”Myhre-kryb” – dvs. arbejdsgruppen bag udgivelsen.

Vi mærkede straks en stor interesse for bogen og byforeningen har været så heldige, at Ditte Braaten Olsen – Valdemar Myhres oldebarn – har påtaget sig at forstå salget af både Myhre-bogen og foreningens andre bøger. Jeg har hørt, at hun bliver kaldt ”bog-pusher”.
Tusind tak til Ditte for et stort arbejde.

I forsommeren var der stor diskussion om indførelsen af begrebet ”flexboliger”. Det var vores fornemmelse, at kommunen mente, at det var svaret på alle Bornholms problemer. Det er vi ikke enige i. Vi fik derfor udvirket et møde med Teknik- og Miljøudvalget. Efterfølgende er det endt med, at bl.a. Svaneke stadig er omfattet af bopælspligten.
Vi fornemmer dog stadig, at BRK ikke af egen drift gør særlig meget for at håndhæve bopælspligten.
Der har siden var et forslag om dispensationsmuligheder i offentlig høring, og efterfølgende er der åbnet op for dispensationer i alle byer. I Gudhjem-Melsted og Svaneke er dispensationsmulighederne dog mere begrænsede end i de andre byer.

På årets mølledag, søndag den 15. juni havde vi åbent i Svanemøllen, hvor der kom ca.145 besøgende.

På vores Sommermøde i juli måned havde vi inviteret centerchef Bjarne Freund-Poulsen fra Regionskommunen, så vi kunne sige pænt tak for Teknik & Miljøs indsats med at renovere stengærdet ved Kirkevangen.

Stubmøllen blev repareret og imprægneret, så den igen er i topform.

Postvognen var hen over sommeren igen kørt i stilling på Torvet, hvor vi fik mange ”snakke” om byen og solgte bøger for et pænt beløb, samtidig med at vi fik nye medlemmer.
Der skal lyde en stor anerkendelse og tak til ”postfolkene”.

Guiderne gjorde igen en fantastisk indsats for at vise byen frem og fortælle byens historie.
Vi fik i sensommeren udannet en ny guide, Anne Marie Brems, som nåede at komme i ilden inden sæsonen sluttede – så der nu er 6 guider.
Guiderne kunne tilføre foreningskassen over kr. 12.000,- som vi kan skabe aktiviteter for. Tak for det.

I eftersommeren fik vi endeligt afsluttet arbejdet på Svanemøllen, som blev tjæret for 2. gang.
Vi har afholdt udgifter for ca. 1,2 mill. – indsamlet fra Kulturstyrelsen, fonde og private bi-dragydere.

Den 5. september havde vi besøg af formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Carsten Schei-bye, som indviede vores nye gade, Emil Andersens Gade. Fornøjelig dag med godt vejr, taler samt kaffe og borgmesterstang.

I september kunne vi også realisere et længerevarende ønske om at uddele en folder med gode råd om bybevaring og regler for ombygning mv. Vi vil jo helst undgå at påpege uheldige byggesager, men meget hellere oplyse før ”skaden er sket”. Helle og Steffen Jørgensen havde påtaget sig at stå for redigering mv., så vi kunne uddele folderen til alle husstande i bevaringsområdet. Tak til Helle og Steffen for det store arbejde.

Byforeningen bidrog igen med oplevelser til Bornholms Kulturuge i september. Guiderne havde 166 personer på havevandring med indlagte overraskelser, og der var næsten 100 personer på Rådhuset for at se Arkivet og de andre lokaler.

Igen i år satte vi lys på Svaneke Vandtårn – fra den 28. november 2014 til den 6. januar 2015.

I julemåneden så en ny aktivitet dagens lys.
Camilla Dahl – vores suppleant til bestyrelsen - påtog sig at arrangere en Julekalender hos byens handlende og institutioner. Selvom vi var lidt sent ude, var der stor opbakning til pro-jektet, og der blev vist stor kreativitet i udformningen af ”kalenderlågerne”. Der var også god opbakning hos svanekeboerne, som trofast mødte op – både for at se udsmykninger og nye lokaliteter, men også blot for at mødes. Det var rigtigt hyggeligt – og vil blive gentaget i år.

 

Planlagte aktiviteter:
Valdemar Myhres Gade indvies fredag den 1. maj kl. 1400
Tilflytterarrangement onsdag den 20. maj kl. 1900
Rådhushaven skal renoveres og åbnes for besøg.
Åben Mølle i Stubmøllen søndag den. 21 juni.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Kasserer Aja Braid fremlagde regnskabet, som blev godkendt af forsamlingen.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Til bestyrelsen genvalgtes Aja Braid, Kirstine Jørgensen, Helle Jørgensen og Morten Bach Jørgensen, og Bente Frederiksen nyvalgtes. I alle tilfælde skete valget uden modkandidater.

5. Valg af suppleanter
Camilla L. Dahl genvalgtes, og Orla Søborg-Madsen nyvalgets. Heller ikke her var der mod-kandidater.

6. Valg af revisor
Mogens Nørregaard genvalgtes uden modkandidat.

7. Valg af revisorsuppleant
Bent Boesen genvalgtes uden modkandidat.

8. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde selv foreslået følgende: ”Generalforsamlingen for Byforeningen Svanekes Venner bemyndiger – jfr. § 9 i foreningens vedtægter – at den valgte bestyrelse frem til gene-ralforsamlingen i april 2016 kan optage lån/oprette kassekredit i forbindelse med mellemfi-nanciering ved møllerestaureringer o.a., hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud.”

Forslaget blev vedtaget.

9. Præmiering
Ejeren af huset Vestergade 16, Lise Manniche, blev af foreningen præmieret for nænsom restaurering af facade og vinduer, herunder afslibning og oppudsning af mure med indfarvet jurakalk, så man kan kalke væggen fremover, flotte farver på væg og vinduer, renovering af oprindelige vinduer, ny flot yderdør og låge til haven.

10. Eventuelt
Under dette punkt kom der input fra flere tilhørere.
- Der var anerkendende ord om Byforeningens opbakning til skolen.
- Der var ønsker om, at årets julekalender ville flytte lågeåbningerne fra kl. 19 til kl. 17 af hensyn til familier med børn.
- Man ville vide, om Byforeningen var blevet hørt om lukningen af Vestergade, og en anden spurgte til, hvilket træ, der vil blive plantet i Vestergade ud til Storegade (hvilket endnu ikke er afgjort).
- En deltager undrede sig over, hvorfor møllerne ikke kunne holdes åbne i forbindelse med anløb af krydstogtskibe.
- En deltager opfordrede til, at byforeningen overvejer formålsparagraffen i dens fremtidige arbejde, idet han mente, at der kan være grund til at nytænke foreningens fokus og aktiviteter.

Referent Thorkil Thorsen
Dirigent Jørgen Badsted

 

 

Generalforsamling på Svaneke Rådhus onsdag den 30. april 2014

Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt på Svaneke Rådhus. Der var ca 55 deltagere.
Referent Morten Bach Jørgensen

1. Valg af dirigent: Jørgen Badsted blev valgt

2 Beretning fra bestyrelsen
Denne blev præsenteret af Henrik Søby bistået af billedkavalkade på skærmen leveret af Eigil.

I får hermed en kort kronologisk gennemgang af foreningsåret siden sidste generalforsamling i april 2013.

Kort efter starten for den nye bestyrelse udskrev Bygningskultur Danmark en konkurrence om at kåre Danmarks Smukkeste Købstad. Det skulle foregå som en internet-afstemning i perioden fra 6. til 20 maj. I bestyrelsen besluttede vi hurtigt, at det var en rigtig god mulighed for at promovere Svaneke, da vi også havde en tro på at kunne være med helt fremme. Ved en energisk indsats fra mange sider viste det sig, at Svaneke var blandt de 3 byer, der fik flest stemmer. Disse byer var Ribe og Ebeltoft foruden Svaneke, som blev inviteret til at overvære offentliggørelsen direkte i TV2 den 21. Maj: Svaneke havde vundet!

16. maj holdt vi åbent i Svaneke Stubmølle i forbindelse med Dansk Mølledag. Flere bestyrelsesmedlemmer viste møllen frem – der var 97 besøgende.

I juni/juli/august var byforeningen igen på Torvet med posttrækvognen. Vi havde god lejlighed til at tale med både turister og Svanekeboere om byens trivsel og fik gode input at arbejde med. Der kom ca.15 nye medlemmer og vi solgte en del bøger, kort mv.

I juni/juli/august/september var der igen de meget populære Byvandringer, hvor vores dygtige guider viser rundt og fortæller træk af Svanekes historie. Guiderne er Irene Clemmensen, Lis Holme, Carola Haertel, Kirstine Jørgensen og Kaare Nielsen. De gør en fantastisk indsat for byens besøgende – og dermed for Svaneke.

I juli måned blev kanonerne på Nordre Skanse renoveret. Træet var så medtaget, at det var på høje tid. Vi havde sparet lidt op og fik samtidig tilskud fra lokale sponsorer, så det blev muligt at bede HJB Byg om at udføre arbejdet.

I juli måned kunne vi også konstatere, at der nu var tilstrækkelige midler til at påbegynde 1. Etape af renoveringen af Svanemøllen. Der var givet tilsagn om kr. 1.150.000 kr., hvilket var det beløb, der skulle anvendes. Igen var det HJB Byg der skulle stå for arbejdet under kyndigt tilsyn af arkitekt Niels-Holger Larsen, Rønne. Arbejdet blev så sat i gang efter sommerferien.

29. juli holdt vi det årlige sommermøde med ca. 50 deltagere, hvor årets begivenheder i store træk blev gennemgået. Vi hædrede formanden for Svaneke Handelsstandsforening, Jesper Vigel for mange års entusiastisk arbejde for byens trivsel.

Desuden havde vi inviteret amatørarkæologen Klaus Thorsen, som fortalte om sine mange fund i Svanekes omegn.

31. august fejrede Danmarks Smukkeste Købstad sig selv med en vellykket byfest på Torvet.
Der var stor opbakning hos mange lokale sponsorer, hvilket gjorde det muligt at holde fest med lækker mad, musik og fyrværkeri på havnen. Der var rigtig stor tilslutning – ca. 250 deltagere – så vi måtte udvide teltet et par gange for at få plads til alle interesserede.

16. september foregik den officielle kåring af Svaneke som Danmarks Smukkeste Købstad.
Præsidenten for Bygningskultur Danmark, Birthe Iuel afslørede emaljeskiltet på Svaneke Rådhus og borgmester Winni Grosbøl holdt tale og sagde en masse pænt om Svaneke. Som en del af anerkendelsen fik Svaneke doneret et træ som et varigt minde. For at lade Svanekes indbyggere bestemme placering og træsort blev der afholdt en afstemning i Svanekebladet. Derved blev det besluttet, at lade et valnøddetræ placere på Torvet. Denne afgørelse blev også afsløret i forbindelse med prisoverrækkelsen.

16. september til 21. September (uge 38) var der Bornholms Kulturuge.

Byforeningen stod for 2 byvandringer med Kant (66 deltagere).

Der var 2 aftener med åbent arkiv (ca. 30 deltagere).

Endvidere havde vi 2 ”oplevelsesbyvandringer”, hvor skuespilleren Carsten Gjerløv, hans søn Silas, Morten Bach Jørgensen samt Svanekes 5 byguider medvirkende. (170 deltagere).

24. september startede vintersæsonens ”åbent arkiv” – hver tirsdag fra 19-22 frem til april 2014.

Efteråret: Kanonraperterne og krydsfoden på Svaneke Stubmølle blev tjæret.

BRK opsatte skilte på Dyrl. Jürgensensgade med henvisning til Jørn Utzons sti.

29. november til 6. Januar blev der igen sat lys på Svaneke Vandtårn.

Den 17. Marts afgav foreningerne i Svaneke høringssvar vedr. dispensation fra bopælspligten, hvori vi officielt tilkendegav, at bopælspligten skal bevares i Svaneke.

Den 18. Marts fik Svanekes Venner prisen som årets ildsjæl af Svaneke Handelstandsforening på deres generalforsamling.

Den 29. Marts fejrede vi en veloverstået renovering af Svanemøllen med en reception, hvor vi serverede sigtebrød, spegepølser, ost og ”Mølleøl” (100 deltagere). Forinden havde Byforeningens bestyrelse gjort hovedrent, så møllen præsenterede sig ordentligt.

Den 22. April plantede BRK et meget smukt valnøddetræ på Torvet, sådan som det var ønsket ved en afstemning i Svanekebladet i efteråret.

Den 25. April holdt vi fernisering på udstillingen om Valdemar Myhre på Svanekegården med ca. 80 besøgende og ca. 112 i samme week-end.
I perioden fra 26. April til 18. Maj holdes udstillingen åbent hver fredag, lørdag og søndag i tiden kl. 13 – 16.

Udstillingen flytter til Gudhjem Museum hvor den vises sommeren over.

Og så til fremtiden, som jo er det mest spændende! Helt konkret kan vi sige følgende:
Den 27. Maj holdes reception hér i byrådssalen, hvor vi fejrer Valdemar Myhres 150 års fødselsdag med udgivelsen af et flot bogværk med et udvalg af de bedste billeder. I får en lille forsmag på værket kvaliteter senere i aften af redaktøren, fhv. museumsleder Ann Vibeke Knudsen.

Inden længe udgiver byforeningen en folder om korrekt og hensigtsmæssig renovering og vedligeholdelse af husene i bevaringsområdet. Folderen er udarbejdet i samråd med Teknik- & Miljøforvaltningen. Den er tænkt som en hjælp til husejere og håndværkere, der skal vedligeholde byens huse.

Søndag den 15. juni er der åbent på Svanemøllen kl. 1000 - 15.30 I anledning af Dansk Mølledag.

Til september navngiver BRK den østligste ende af Vestergade ved det gl. elværk Emil Andersens Gade.
Byforeningen har været i kontakt med både beboerne på strækningen og Emil Andersens sønner, som er meget glade for denne anerkendelse af faderens indsats for byen. Som bekendt var Emil Andersen en driftig borgmester i Svaneke fra 1950 til kommunesammenlægningen i 1970 – og derefter amtsrådsmedlem i 4 år. Blandt hans mange fortjenester er gennemførelsen af bevaringsplanen og etablering af vandforsyning og det enestående vandtårn, som siden er blevet fredet pga. sin arkitektur.

Vi fortsætter selvfølgelig med de populære byvandringer og vil også indtage Torvet med den gamle postvogn.

Endelig har vi og byen en fælles opgave i at bevare det gamle rådhus som et naturligt samlingspunkt om byens historie. Byforeningen arbejder på flere fronter for at sikre, at BRK ikke finder på at sælge ejendommen.
I den forbindelse kan vi minde om, at Kulturstyrelsen – efter en gennemgang i 2009 – udtalte, at man finder, at Svaneke Rådhus, tidligere Ting- og Arresthus med de to fangegårde, i det ydre har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en udpegning som bevaringsværdig.
Vi har også planer for en renovering rådhusets gamle have, som vi mener fortjener en bedre skæbne end den nuværende. Vi har brug for nogle frivillige, der vil hjælpe med istandsættelsen, og man må meget gerne melde sig hos et af bestyrelsesmedlemmerne.

3. Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse. Aja fremlagde regnskabet der blev vist på skærmen.

Indtægter 103.724
Udgifter -55.263
Nettoresultat af drift 48.461
Formålsaktiviteter -76.769
Nettoresultat -28.308
Balance Aktiver 536.008 (heraf likvide midler 48.592)
Balance Passiver 536.008

4 Valg til bestyrelsen: Eigil Jensen, Erik Nordahn Frederiksen, Thorkil Thorsen, Henrik Søby (modtag genvalg) samt Martin Kenneth (nyvalgt).

5. Valg af suppleanter: Camilla L. Dahl (modtog genvalg) og Line Jørgensen (nyvalgt).

6. Valg af revisorer: Ivan Schønning (genvalgt).

7. Valg af revisorsuppleanter: Flemming Vibe (genvalgt).

8. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag: ”Generalforsamlingen for Byforeningen Svanekes Venner bemyndiger jvnf.§ 9 i foreningens vedtægter at den valgte bestyrelse frem til generalforsamlingen i april 2015 kan optage lån/kassekredit i forbindelse med mellemfinansiering ved mølle restaurering o.a., hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud.” blev vedtaget.

9 Præmiering
Der havde været flere bud i spil både forslag fra bestyrelsesmedlemmer og fra folk uden for bestyrelsen. Anne Marie Holgersen blev præmieret for sit hus Tempelvej 14.
Som argumentation blev nævnt ”Et velproportioneret grundmuret hus, kønt og hyggeligt hus og have, rare diskrete farver (mørkgule vægge, mørkegrønt træværk, sort fodmur og hvide vinduer).
Huset har et muret bånd under vinduerne og murede små solbænke. Der er muret gesims med smalt udhæng der gør facaden let og åben. Huset er kalket, vinduerne flot holdt – og de nye passer med de gamle, flot hoveddør med fordør, to vraglemme, flot kvist. Længe passer godt sammen med hovedhuset, stengærde og flotte låger skaber sammen med huset en hyggelig gårdhave. Vi ser frem til at der kommer kabelTV en dag så antennen kan blive fjernet.
Anne Marie holdt en takketale hvor hun udtrykte overraskelse og glæde over at blive valgt.

10 Evt
Søren Lindgaard blev udnævnt til æresmedlem af Svanekes Venner. En behørig udnævnelse blev fremført af Henrik Søby. Søren holdt takketale.

Henrik rettede en tak til Fællesrådet 3740 og Handelsstandsforeningen for et godt samarbejde i 2013.

 

 

Generalforsamling afholdes på Svaneke Rådhus onsdag den 30. april 2014 kl. 19:30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Jørgen Badsted.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen foreslår Eigil Jensen, Erik Nordahn Frederiksen, Thorkil Thorsen, Henrik Søby (modtager alle genvalg) samt Martin Kenneth (nyvalg)..
5. Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslår Camilla L. Dahl (modtager genvalg) og Line Jørgensen (nyvalg).
6. Valg af revisorer: Bestyrelsen foreslår Ivan Schønning (genvalg).
7. Valg af revisorsuppleanter: Bestyrelsen foreslår Flemming Vibe (genvalg).
8. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag: ”Generalforsamlingen for Byforeningen Svanekes Venner bemyndiger jvnf.§ 9 i foreningens vedtægter at den valgte bestyrelse frem til generalforsamlingen i april 2015 kan optage lån/kassekredit i forbindelse med mellemfinansiering ved mølle restaurering o.a., hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud.”
9. Præmiering.
10. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.
Der kan købes kort og bøger til favorable priser. Ligeledes er der lodtrækning om bøger mm.
Efterfølgende vil fhv. museumsleder Ann Vibeke Knudsen fortælle om - og vise billeder af - byens berømte fotograf, Valdemar Myhre, hvis 150-års fødselsdag byforeningen i åt fejrer med udgivelsen af en bog samt en udstilling med et udvalg af de bedste billeder.


Det årlige sommermøde afholdes mandag den 28. juli kl. 19.30.

 

 

 

Generalforsamling på Svaneke Rådhus onsdag den 10. april 2013 kl. 19:30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Søren Lindgaard blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse, og at ingen havde indvendinger mod dagsordenen.

2. Formandens beretning. Formand Niels oplyste, at man i år har valgt, at de bestyrelsesmedlemmer, der har haft ansvaret for en aktivitet, fremlægger denne som en del af den samlede beretning.

Erik fortalte om det ”kalkekursus”, som  sidste sommer blev afviklet i samarbejde med arkitekt Niels-Holger Larsen. Meget vellykket og ca. 50 deltagere.
Videre om det gamle fængselsvindue – fra det nu nedrevne rådhus i Storegade – som vi gerne vil montere et sted i rådhushaven.
Rapperterne under kanonerne på Skansen skal renoveres hér i foråret – træ er bestilt.
De 3 dobbeltpumper i byen er nu renoveret og kan anvendes – ikke til drikkevand.
Der er stadig brugte tegl til salg, men det overvejes lige nu, om vi skal afvikle lageret, da de færreste håndværksmestre/bygherrer ønsker at anvende brugte tegl.

Niels fortalte kort om besøget på arkivet af den franske ambassadør, som besøgte Byforeningen i anledning af det planlagte besøg i Colmar.
Nysted Bevaringsforening var sidste sommer på besøg for at få inspiration til bevaringsarbejde.
Kontakten til Fællesrådet for 3740 har drejet sig om bopælspligt, hvor Sten Hansen har viderebragt vores holdning til BRK.
Niels har selv henvendt sig til BRK om 2 huse, hvor bopælspligten form. overtrædes, men han er i tvivl om, hvad der gøres ved forholdene.

Helle redegjorde for de regler, som T&M har bestemt er gældende for bevarings-området i Svaneke.
I lokalplan 30 for Svaneke mv. er det angivet, at bygningsændringer ikke må ske uden forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
Byforeningen har endvidere fået oplyst, at den nyere lokalplan nr. 25 for Gudhjem-Melsted danner grundlag for den praksis, man administrerer efter i Svaneke.
I uddrag lyder reglerne således: Antenner, paraboler o.lign. skal søges opsat til gårdside i en højde, så de er mindst muligt synlige fra offentlige byrum.

Energianlæg (solfangere, varmepumper etc.) må ikke opsættes eller installeres til gadeside. Til gårdside kan de tillades opsat på sidebygninger, bag- og udhuse, så de er mindst muligt synlige fra offentlige byrum og ikke er til gene for naboer.

Vi ønsker at orientere håndværkere og husejere om de gældende regler, da fx opsætning af varmepumper kan forudses at blive populært

Kirstine fortalte om byvandringerne, hvor der har været i alt ca. 700 betalende gæster. Det er foregået i juni, juli, august og september samt i kulturugen. 3 fantastiske guider, som markedsfører byen på bedste vis (Irene Clemensen, Carola Härtel og Lis Holme) samt Flemming Larsen og Kirstine som afløsere.
I kulturugen var der ture med ”Hus og Have”, som var meget vellykkede, hvor flere svanekeboere åbnede op for besøg i de smukke gårde og haver.
Der har været ture for lejrskoler, hvilket kan være en aktivitet, der skal udvikles i år.
Vi ser lejrskolebørnene som potentielle besøgende når de bliver voksne, hvis de har haft en god oplevelse.
Der er allerede indgået forespørgsler om bestilte ture, som guiderne gerne vil imødekomme, hvis det overhovedet er muligt.

Morten fortalte om kulturugens kombinerede ture med guider og en skuespiller, der illustrerede flere historiske personligheder fra byen. Der var ca. 150 deltagere, og koncepten var så stor en succes, at det gentages i 2013.
Morten fortalte også om de ”eksotiske” træer, som efter en tryg ”barndom” i Eigils have plantes ud i byen for at understrege det særlige klima i byen.

Aja fortalte om Havnebrugerrådet, hvor hun har deltaget på vegne af Niels. Man har drøftet vigtigheden af at bevare turistkontoret, ønsker om mere lys på havnen og en udbygning af krydstogtturismen. Projekt ”Både Og” blev kort præsenteret

Eigil omtalte aktiviteterne ifm vandtårnet, hvor vi tog initiativ til at navngive stien fra Møllebakken som Jørn Utzons Sti og fik opsat lys i jule- og nytårsperioden. Der arbejdes på at gøre belysningen permanent.
Mølledagen i Stubmøllen fik 108 interesserede besøgende.
Svanemøllen trænger til renovering – et projekt der har stået på de sidste år. Pt. er det planlagt at skifte spån mv. på den mest medtagne halvdel. Der er søgt tilskud fra flere fonde, så der nu mangler ca. 420.000,-.

Henrik fortalte om foreningens syn på bopælspligten, som vi mener er en afgørende forudsætning for at bevare en levende og aktiv by. Vi ønsker at sikre byens fortsatte beståen som en hel og velfungerende by med alle de servicefunktioner, der gør byen til et godt sted at bo året rundt. Der er næppe tvivl om, at Svaneke ville blive en af de mest populære byer at købe sommerbolig eller flexbolig i, hvis der åbnes op for denne mulighed. Vi forventer, at en sådan liberalisering vil øge efterspørgslen på huse og presse huspriserne betydeligt i vejret. Dette vil selvsagt isoleret set være til glæde for den enkelte hussælger her og nu, men overordnet set vil det være til stor skade for den fremtidige bosættelse i byen, da et faldende indbyggertal vil få grundlaget for at bevare skolen, SFO’en, idrætsforeningerne, læge/tandlæge, frisør, biograf, produktionsvirksomheder, helårsbutikker mv. til at forsvinde.
Henrik fortalte også om postvognen på Torvet. Kirstine havde trommet flere af foreningens medlemmer sammen, så vi kunne lave en ”vagtplan” der dækkede månederne juni, juli og august. Vi syntes selv at postvognen var et godt og hyggeligt indslag, hvor byforeningen havde mulighed for at komme i kontakt med både lokale og turister. Vi fx fik 13 nye medlemmer og solgt adskillige bøger, postkort, muleposer mv. Alt i alt en indtægt på 4.226 kr. Vi forventer at gentage succes’en til sommer – evt. også med at være tilstede om onsdagen.

Niels omtalte Kjeld Brandts store indsats for foreningen, som han måtte trække sig fra pga. sygdom.

Der blev stillet spørgsmål fra medlemmerne om, hvordan bestyrelsen forholder sig til Torvets udformning. Niels konstaterede, at der er meget forskellige holdninger i byen (og i bestyrelsen), så pt. arbejdes der ikke på sagen. Endvidere blev der spurgt til samarbejdet med BRK om bybevaring – som jo er foreningens ”kerneområde”. Det er ikke så let som i tiden med Nexø kommune, men søges intensiveret fremover.
Der var en opfordring til at gå videre med at forskønne Torvet.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab blev fremlagt af Aja. Hun fremhævede, at der pt. er 310 medlemmer. De enkelte poster blev gennemgået, uden at det gav anledning til kritik. Aja orienterede om, at kontoen til udgivelse af  “Myhre-bogen” har fået tilført midlerne fra en god ven af byforeningen, og at man forventer yderligere indtægter.

Herefter blev regnskabet godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslog Aja Braid (genvalg), Helle Frank Jørgensen (genvalg), Kirstine Jørgensen (genvalg), Morten Bach Jørgensen (genvalg) og Thorkil Thorsen (nyvalg for 1 år). Alle blev valgt uden modkandidater.

5. Suppleanter: Bestyrelsen foreslog Lisbeth Stegmann (nyvalg) og Camilla L. Dahl (nyvalg). Begge blev valgt uden modkandidater.

6. Revisorer: Bestyrelsen foreslog Mogens Nørregaard (genvalg), som blev valgt uden modkandidater.

7. Revisorsuppleanter: Bestyrelsen foreslog Bent Boesen (genvalg), som blev valgt uden modkandidater.

8. Indkomne forslag: Af hensyn til betalingsformen for afholdte udgifter (Svanemøllen) - hvor kvitteringer for betaling skal foreligge som dokumentation for udbetaling af fondsmidler - foreslog bestyrelsen følgende:: ”Generalforsamlingen for Byforeningen Svanekes Venner bemyndiger jvnf.§ 9 i foreningens vedtægter at den valgte bestyrelse frem til generalforsamlingen i april 2014 kan optage lån / optage kassekredit i forbindelse med mellemfinansiering ved møllerestaurering o.a., hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud.”

Forslaget blev vedtaget.

9. Præmiering. Morten begrundede udvælgelsen af året modtager, Knud-Henrik Kofoed med dennes mangeårige renoveringsarbejde, som hele tiden har taget hensyn til husets sjæl, samtidig med at det blev moderniseret.
Præmieringen er nu en messingplakette, som modtageren kan anbringe på ejendommen efter eget skøn.

Knud-Henrik takkede for udmærkelsen og der var stor applaus fra medlemmerne.

10. Eventuelt. Niels tog ordet for at takke de mange samarbejdspartnere for godt samarbejde.
Han forestod den obligatoriske lodtrækning om div. bøger mv.

Eigil takkede på bestyrelsens vegne Niels for hans store indsats (og Vivi for afsavn) ved at overrække lidt vin, chokolade og blomster til det afgående ”formandspar”.

Bemyndigelsen til at foretage mellemfinanciering blev underskrevet af dirigenten og den nye bestyrelse.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et glas eller to, der var vin fra Alsace. Der kunne desuden købes kort, bøger mv. til favorable priser.
Efterfølgende blev der vist billeder og fortalt om turen til de 2 smukke byer Colmar og Niedermohrswihr og det eventuelle fremtidige samarbejde.

Der var ialt ca. 40 fremmødte.

Udsnit af forsamlingen

Udsnit af forsamlingen i byrådsalen i Svaneke gl. Rådhus

 

præmiering

Morten Bach Jørgensen forstod og begrundede præmieringen af Knud-Henrik Kofoed for Kirkepladsen 4

 

Vivi Statager fik blomster for afsagn

Vivi Statager blev takket for afsagn for formand Niels Sivebæks tid i foreningen

 

Den afgående formand Niels Sivebæk

Den afgående formand Niels Sivebæk blev takket for sin store indsats for Byforeningen Svanekes Venner

 

Det årlige sommermøde afholdes mandag den 29. juli kl. 1930.

Med venlig hilsen

P.b.v.
Niels Sivebæk, formand

 

 

 

Generalforsamling på Svaneke Rådhus onsdag den 11. april 2012 kl. 19:30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab og budget for 2012
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Niels Sivebæk Mogensen, Bessie Jørgensen, Eigil Jensen, Kirstine Jørgensen, Erik Nordahn Frederiksen, Henrik Søby.
5. Suppleanter: Kjeld Brandt, Thorkil Thorsen.
6. Revisorer: Ivan Schønning Mogens Nørregaard.
7. Revisorsuppleanter: Bent Boesen, Flemming Vibe.
8. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag: ”Generalforsamlingen for Byforeningen Svanekes Venner bemyndiger jvnf.§ 9 i foreningens vedtægter at den valgte bestyrelse frem til generalforsamlingen i april 2013 kan optage lån/kassekredit i forbindelse med mellemfinansiering ved mølle restaurering o.a., hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud.”
9. Præmiering.
10. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lille glas eller to.
Der kan købes kort og bøger til favorable priser.

Underholdning og lodtrækning om bogpræmier.

Det årlige kontingent er 100 kr. pr. medlem for året 2012 og kan betales til kassereren Aja Braid, Storegade 21 A, Svaneke eller ved brug af vedlagte indbetalingskort.
Elektronisk indbetaling foretages på (regi. Nr. 0661) Konto nr. 6614-409 878 i Nordea Bank.
Det er vigtigt, at navn eller medlemsnummer fremgår af indbetalingen, som bedes foretaget snarest belejligt.
Byforeningen og Bevaringsfonden for Svaneke vil gerne takke for de supplerende tillæg til kontingentet sidste år.

Vi afholder der årlige sommer møde mandag den 30. juli kl. 19:30

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne.
Niels Sivebæk Mogensen
formand

.

.

Generalforsamling, byforeningen Svanekes Venner 6. april 2011

Dagsorden:
1
. Valg af dirigent
valgt blev Jørgen Badsted.

2. Formandens beretning
Niels Sivebæk Mogensen bød velkommen til generalforsamling nr. 68.

Vi er blevet mere synlige efter vi er kommet på nettet. Vi har mange besøg på hjemmesiden, som hele tiden bliver ført a`jour. og vi får derfor hurtigt vore synspunkter ud blandt medlemmer og alle andre der er interesserede i at vide hvad der foreår i Svaneke.

Vi arbejder hårdt for at hente penge til restaureringen af Svanemøllen.
Vi har nu ca. halvdelen af pengene og takker Niels Holger Larsen for det store arbejde han gør for byforeningen. Vi kan ikke påbegynde arbejdet før vi har fået tilkendegivelse om tilskud til det fulde byggeri.

Vi er næsten færdige med at revidere vor gamle Svaneke bog . Bogen bliver lavet i samarbejde med Haakon Holm i Rønne og er meget snart på gaden.

Rådhusuret kører som det skal og sommer- og vintertid bliver styret digitalt fra Tyskland.

Foreningen By og Lands landsmøde blev i 2010 afholdt i Svaneke. Vi fik megen ros i foreningen for et flot arrangement.

Unge kræfter er kommet med som hjælpere med vedligeholdelse af Svanemøllen, den skal smøres jævnligt.

Der er fint salg af vore "gamle" postkort.

Salget af gamle tegl er gået helt i stå. Håndværksmestrene skal give garanti for taget og sammen med pristilbud på renoveringsarbejde bliver der lagt nye tegl på husene. Derfor har vi besluttet ikke at opkøbe flere tegl til lageret.

Vi har en gruppe i bestyrelsen der arbejder med design af nye trøjer/t-shirts med Svaneke-print. Det gamle design har efterhånden 20 år på bagen.

Eigil og Morten som er "pladsgruppen" i foreningen arbejder for tiden med træplantning på byens pladser og haver. Eigil har et lager af træer som egner sig til plantning i Bornholms milde klima. Vi har jo i forvejen bl.a. figen og morbær rundt omkring i Svaneke.

Under udarbejdelse er for tiden en informationstavle til opsætning ved resterne af det gamle elmetræ på hjørnet af Storegade og Madvigsgade.

Vi arbejder med gadenavne, gadeskilteog forklaringer på hvorfor gaderne hedder hvad de hedder. Mange ting ligger allerede på nettet, og med tiden vil er måske blive sat små forklaringstekster på husene i forbindelse med gadenavnet.

Bevaringsfonden har over 1 million kr. i kassen. Penge fra fonden bliver givet i tilskud ved renovering af Svaneke huse der bliver vedligeholdt i husets ånd. Bl.a. til døre og vinduer i original håndværksmæssig udførelse.

Foreningen har i øjeblikket 8 personer under oplæring som guider i Svaneke. Der er stor efterspørgsel efter guidede ture i Svaneke. Vi har allerede en bestilling på en guidet tur for 70 mennesker i juni måned.

Byforeningen har prøvet at få en fredning af Svaneke Fyr. Dette er ikke muligt. Fyret er sat til salg og lyset er slukket.

Kan Parken gøres mere attraktiv og kan springvandet springe igen?

Svaneke Venners hjemmeside er årets satsning og bringer foreningen ind i alle hjem (næsten) Det er nu vores opgave igennem dette medie at øge interessen for Svanekes udvikling og for Svanekes by- og kulturmiljø, så vi kan kan vende den negative udvikling i medlemstallet.

Tirsdagsholdet arbejder i arkivet. Vi har gode p.c.'er og der bliver gjort et stort arbejde.

Igen i år har vi rettet henvendelse til kommunen vedr. Høstbilledet, og igen har vi fået svaret, at det hænger godt hvor det hænger.

Vi troede at vi var medlem af brugerrådet på Svaneke Havn. Det er vi ikke. Vi er dog blevet hørt omkring bådene der ligger på kajen om vinteren. Vi kan ikke få dem fjernet, men ejerne accepterer at der bliver benyttet lidt mere afdæmpede farver på presendingerne og ens bukke, så det hele bliver knap så voldsomt i gadebilledet.

Der vil blive opført et lille redskabshus til fiskerne på havnen + et lille bådebyggeri.

De gamle støbejernspumper som har stået i Søndergade er ved at blive restaureret og vi håber at de snart er tilbage på deres plads.

Igen i år er foreningen aktiv i forbindelse med kærligheds week-enden. Vi har et arrangement ved Kjøssebænken ved Møllerbugten. Vi har også arrangeret et tvangsægteskab.

Sidste år deltog vi i Mølledagen. Stubmøllen var åben og vi havde et besøg på ca. 100 mennesker. Vi gentager succesèn igen i år.

Her i juli og august måned vil vi afholde en udstilling i Det blå Hus med fotografier fra Svaneke og omegn. Billederne er fotograferet og fremstillet af Søren Lindgaard.

I vores arbejde i foreningen kunne vi godt ønske os en større respekt og bedre korrespondance med Winnie Grosbøll.
Vi vil gerne have kommende byggeri i Svaneke i høring. Kommunen mener at det vil forsinke sagsbehandlingen, det tror vi ikke, idet vi kan tilbyde at gøre dette stykke arbejde på 2 dage.
Det er svært for os at gennemskue samarbejdet og se om det er embedsfolket eller politikerne der stopper for samarbejdet.

Niels Sivebæk Mogensen afsluttede sin beretning med en tak til alle der gav en hånd med i byforeningen Svanekes Venner.

Spørgsmål til beretningen
Svend Gunnar Kofoed takkede for det gode arbejde der blev gjort i foreningen, men mente ikke at vi skulle tage afstand fra dækmoleprojektet.
Povl Sonne mente derimod at det er spild af resourcer og at molen ikke kan bruges til noget som helst.
Niels Sivebæk Mogensen svarede at der selvfølgelig er forskellige opfattelser af denne sag, men at vi som forening vil afvise kommunens bygning af en dækmole.

Der blev spurgt ind omkring spåner og tjæremaskinen der indkøbt og har været opmaganiseret i Bechs Byggeforretning.
Dette er nu placeret på Svanemøllen, blev der svaret.

Omkring initiativet omkring træplantning i Svaneke, blev der spurgt om der skulle plantes palmer i byen. Spørgeren blev beroliget med at det var der ikke tale om.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab.
Godkendt

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
valgt er: Aja Braid, Helle Franck Jørgensen, Morten Bach Jørgensen, Finn Lov Hansen og Kirstene Jørgensen.

5. Valg af 2 bestyrelsessupleanter.
valgt er: Erik Nordahn Frederiksen og Thorkild Thorsen.

6. Valg af 2 revisorer.
valgt er: Henrik Ibsen og Mogens Nørregaard.

7. Valg af 2 Revisorsupleanter.
valgt er: Bent Boesen og Flemming Vibe.

8. Bestyrelsens forslag vedr. mellemfinansiering.
Godkendt

9. Præmiering.
Kirstine Jørgensen for sin købmandsforretning.

10 Evt.
Søren Lindegaard begrundede indstillingen til æresborgerskabet til Flemming Larsen.

..

Bornholms Tidende. Torsdag 7. april 2011

Once-in-a-lifetime oplevelse i Svaneke:
Den tredje æresborger

Af Elisabeth Krogh

Champagnen flød og en lille tåre lurede i øjenkrogen, da 81-årige tidligere læge Flemming Larsen onsdag aften blev udnævnt til Æresborger i Svaneke under stor festivitas.
Svaneke har i forvejen kun to æresborgere: Sprogforskeren og politikeren Johan Nikolaj Madvig samt maleren Oluf Høst. Den tredje æresborger bliver nu læge Flemming Larsen.
- Det er et kolossalt arbejde, du i mange, mange år har stået for, sagde Søren Lindgaard i sin tale, da byforeningen Svanekes Venner udnævnte Flemming Larsen til æresborger.
Byrådssalen i det tidligere rådhus i Svaneke var fyldt helt op ved den usædvanlige begivenhed. Blandt andet var flere tidligere borgmestre i Svaneke og Nexø mødt op for at hædre Flemming Larsen. Også Birte Skot-Hansen, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen og medlem af Nexø Byråd, var mødt op.

Stående klapsalver
Søren Lindgaard begrundede i en lang og personlig tale til Flemming Larsen, hvorfor han skulle være den tredje æresborger i rækken.
- Den første æresborger er sprogforskeren og politikeren Johan Nikolaj Madvig. Hans indsats blev i det væsentlige gjort »ovre«. Den næste er maleren Oluf Høst, hvis indsats var, at han lod sig føde i Svaneke. Den tredje æresborger bliver dig, læge Flemming Larsen, som igennem et helt liv virkede for Svaneke på en måde, som fortjener den allerstørste påskønnelse, fastslog Søren Lindgaard på bestyrelsens vegne.
- Bestyrelsen har ved borgmesterens brev af 14. februar 2011 fået autorisation til - og bedt mig motivere - at du i aften tildeles Svaneke Bys tredje Æresborgerskab, sagde Søren Lindgaard derefter til stor overraskelse for Flemming Larsen selv.
En rørt Flemming Larsen måtte op foran forsamlingen og modtage sin udnævnelse og det skete til stående klapsalver fra de fremmødte.
En beskeden Flemming Larsen takkede for udnævnelsen.
- Der er ingen, der har forberedt mig på det her, så jeg er lidt ude af balance, men jeg kan ikke sige andet end tak, sagde den nyudnævnte æresborger, der bagefter roste og kyssede sin hustru Nora gennem snart 60 år for at have haft tålmodighed med al den tid, han har brugt for foreningen Svanekes Venner, som han selv har været formand for i 28 år.
Nora's tålmodighed blev også påskønnet af bestyrelsen med en flot buket og stående klapsalver.
- Jeg havde ingen anelse om det, sagde 81-årige Flemming Larsen efter udnævnelsen. Men skal man udnævnes for sit arbejde, så skal det være, når man er på vej ud.
- Så er der champagne, måtte formand Niels Sivebæk Mogensen næsten råbe for at få ørenlyd, for en dag som denne skulle fejres med maner. Efter udnævnelsen blev gæsterne underholdt af Mikkel Thomas og Morten Bach Jørgensen med uddrag af forestillingen Hundevagten - drabelige fortællinger og musikalske fortolkninger af sømanden Laurits' rejse med det stolte skib Svanen.

Ikke en nem post
Søren Lindgaard fastslog, at godt nok har Flemming Larsen trukket sig tilbage fra formandsposten og det daglige bestyrelsesarbejde i foreningen.
- Men du er stadig i fuld gang.
I sin tale fastslog Søren Lindgaard, at det ikke altid er nemt at være formand i en forening af Svanekes Venners art.
- Meget kan du lastes for (og det er du blevet. Om ikke andre steder, så i det skjulte) og meget skal du roses for. Flere spurgte sig selv: Hvad skal der ske med Byforeningen den dag, Flemming ikke kan/vil mere? Du havde ikke sørget for en naturlig fortsættelse på formandsposten. Det var jo »din forening«. Du havde jo lagt overmenneskelige kræfter og energi i »dit værk«. Men efter at have siddet 28 år i formandsstolen - næsten en hel generation - var det så heldigt. at Jørgen Badsted, Knud Henrik Koefo¬ed og nu Niels Mogensen påtog sig at videreføre dit arbejde.
Du kunne fortsætte dit arbejde som »konsulent«. Du havde nok besvær med at holde dig tilstrækkeligt i baggrunden. Du kendte jo det hele, og vidste alt om det. Men tiden går: I dag er du »kun sulent« og det passer vist alle bedre, lød det fra Søren Lindgaard, der mente at den største ros, Flemming Larsen ind til i aftes har fået, var da den lokale tandlæge for nogle år siden i et læserbrev brokkede sig over en tilladelse til en bygningsændring, som den nye regionskommune havde givet.
- I min erindring lød en af sætnin¬gerne cirka sådan: »Det var aldrig sket i doktor Larsens tid!«, fortalte Søren Lindgaard.

Et langt livs arbejde for Svaneke

Flemming Larsen har været formand for Svanekes Venner i 28 år ved siden af sit arbejde som praktiserende læge i byen. Tilsammen har det givet en lang arbejdsuge, men der var også fordele, fortalte Søren Lindgaard, der selv kom med i bestyrelsen i 1969.
- Vi blev hurtigt enige om, at der skulle flere lokale medlemmer til. Her var din plads som læge i byen god. Jeg mener at huske dig fortælle om, at alle dine patienter fik tilbudt medlemskab af byforeningen, før den lægelige konsultation begyndte. Eller var det efter? Du kunne i hvert fald møde op med mange nye medlemmer, fortalte Søren Lindgaard.
Foreningen arbejdede ihærdigt - og efter nogens mening nok for ihærdigt - på at bevare byggestilen i Svaneke og i mid¬ten af 70'erne kom påskønnelsen af det store arbejde, fortalte Søren Lindgaard.
- Posten som Byforeningens kasserer gjorde, at vi tit og ofte mødtes. En sen eftermiddag i efteråret 1974 eller i vinteren eller foråret 1975 ventede jeg på dig hjemme i Sander Dichsgade. På vej hjem fra arbejde havde du været omkring posthuset for at hente et anbefalet brev. Du åbnede og læste det og rakte mig derefter brevet. Det var meddelelsen om Guldmedaljen. Vi sad i skumringen og jeg tror, vi begge havde fornemmelsen af, at her var der sket noget stort for byen. Nu skulle der passes på og ikke trædes over tæerne. Alligevel blev der en masse ballade ud af det, som du måtte stå på mål for.
Guldmedaljen var den europæiske guldmedalje for bybevaring, som Byforeningen på Svaneke bys vegne modtog i 1975.
På opfordring af Europarådet lod fonden F.V.S. i Hamburg i 1974 indstifte en Europapris og to Europa-guldmedaljer for at fremme bestræbelserne for at bevare den europæiske kulturarv.
Byforeningen Svanekes Venner blev stiftet den 8. august 1944 med følgende formål:
- At værne helhedspræget og harmonien i Svaneke By, at sikre en byudvikling med respekt for det bestående bymiljø som en værdifuld ramme om borgernes liv og at bevare byens kulturhistoriske arv.

ek

.

.

.

Generalforsamling på Svaneke Rådhus onsdag den 6. april 2011 kl. 19:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Sean Claxton (genopstiller ikke), Aja Braid, Helle Franck Jørgensen, Morten Bach Jørgensen og Finn Lov Hansen.Bestyrelsen foreslår Lisbeth Stegmann.

5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Kirstine Jørgensen og Erik Nordahn Frederiksen eller Thorkild Thorsen.

6. Valg af 2 revisorer:
Henrik Ibsen og Mogens Nørregaard

7. Valg af 2 revisorsuppleanter:
Bent Boesen og Flemming Vibe

8. Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag: ”Generalforsamlingen for Byforeningen Svanekes Venner bemyndiger – jvnf. § 9 i foreningens vedtægter - at den valgte bestyrelse frem til generalforsamlingen i april 2012 kan optage lån/oprette kassekredit i forbindelse med mellemfinansiering ved møllerestaureringer o.a., hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud.”

9. Præmiering

10. Eventuelt

11. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lille glas el. lign.

12. Der kan købes bøger og kort til favorable priser

13. Underholdning og lodtrækning om bogpræmier o. a.

14. Det årlige kontingent, som udgør 100 kr. pr. medlem for året 2011, kan betales til kassereren, Aja Braid, Storegade 21 A, 3740 Svaneke eller ved brug af vedlagte indbetalingskort.Elektronisk indbetaling foretages på konto nr. 6614 409 878 i Nordea Bank (reg.nr. 0661). Det er VIGTIGT, at navn eller medlemsnummer fremgår af indbetalingen, som bedes foretaget snarest belejligt. Byforeningen og Bevaringsfonden for Svaneke vil gerne takke for de supplerende tillæg til kontingentet sidste år.

15. Vi afholder det årlige sommermøde mandag den 25. juli 2011 - på Svaneke Rådhus kl. 19:30.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Niels Sivebæk Mogensen, formand