Bestyrelsen:

Formand Henrik Søby, Vippebakke 4, Svaneke
Kasserer Aja Braid, Storegade 21, Svaneke
Sekretær Niels-Holger Larsen, Kirkestræde 1, Rønne
Medlem Kjeld Poulsen, Møllebakken 4A, Svaneke

Medlem Torsten Bech Nielsen, Nørrevang 5, Svaneke

 

Bevaringsfonden for Svaneke blev stiftet den 30. marts  1983 i den hensigt  økonomisk at støtte og fremme bevaringsarbejdet i Svaneke, lige som man ønskede at støtte bestræbelserne på at bevare byens kulturhistoriske arv.

Fonden blev stiftet på initiativ af Byforeningen Svanekes Venner i erkendelse af, at en bevarelse af  byens miljø - med respekt for den historiske arv – ofte ville være mere bekostelig end en normal vedligeholdelse. Det var derfor hensigten, at fonden skulle yde bidrag til at dække noget af sådanne meromkostninger.

Ved løbende donationer gennem arv og bidrag fra enkeltpersoner og institutioner med sympati for fondens hensigter, er der i 2020 oparbejdet en kapital på ca. 1.450.000,- kr.

Ansøgning skal indgives senest 3 måneder fra fakturadato.

Fonden bevilger tilskud op til 10.000,- kr.

Skriftlig ansøgning sendes til formanden for Bevaringsfonden:

Link til ansøgningsskema brug dette skema

Henrik Søby, Vippebakke 4, 3740 Svaneke, Tlf.: 20 68 17 96
e-mail:bevaringsfonden@svanekesvenner.dk
   

Vedtægter for Bevaringsfonden for Svaneke

Paragraf 1. (navn og hiemsted)
Fonden benævnes: Bevaringsfonden for Svaneke. Fonden er en selvejende institution med hjemsted i Svaneke.
Fondens vedtægter er godkendt af Bomholms Kommunalbestyrelse.

Paragraf 2. (formål)
Fondens formål er at virke for bevaringen af gamle huse og bybilleder i Svaneke. Fonden kan i dette øjemed selv erhverve og drive fast ejendom samt yde økonomisk støtte til ejere af bygninger inden for den tinglyste, bevarende lokalplan i Svaneke. Der kan ligeledes ydes økonomisk støtte til Byforeningen Svanekes Venner i dennes bestræbelser på at bevare byens kulturhistoriske arv. Støtten kan ydes som lån eller tilskud.

Paragraf 3. (bestyrelsen)
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bosiddende på Bornholm, hvoraf l medlem udpeges af Bornholms Museum, 1 medlem godkendes af Bornholms Kommunalbestyrelse og 2 medlemmer af Byforeningen Svanekes Venners Bestyrelse, hvorefter de forannævnte 4 medlemmer udpeger 1 medlem til fondsbestyrelsen.
Byforeningens formand er født formand for fondsbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for samme periode som den til enhver tid i lovgivningen fastsatte valgperiode for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelseshvervene er ulønnede.

Paragraf 4. (bestyrelsens funktion)
Bestyrelsen afgør inden for rammerne af disse vedtægter endeligt alle spørgsmål vedrørende fondens virksomhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutning træffes, når ikke andet er bestemt i vedtægterne, ved simpel stemmeflerhed, således at formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.
Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning af et af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen fører en mødeprotokol. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan antage medhjælp til løsning af opgaver, herunder lønnet medhjælp.

Paragraf 5. (midlernes forvaltning)
For fondens forpligtelser hæfter alene fondens formue, der søges tilvejebragt ved bidrag og tilskud. Fondens tilvejebragte midler henstår som urørlig fondskapital, der anbringes efter gældende lovbestemmelser om anbringelse af legat- og fondsmidler. Aktiverne skal lyde på fondens navn og så vidt muligt være noteret som tilhørende fonden.
Afkastet af fondskapitalen kan uddeles løbende i overensstemmelse med foranstående vedtægtsbestemmelser, dog under hensyntagen til fondens fortsatte konsolidering i henhold til bestemmelser i Fondsloven.

Paragraf 6. (tegning)
Fonden tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyreIsesmedlem. Til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom og til optagelse af lån, med eller uden pant, kræves dog enstemmighed og underskrift af hele bestyrelsen.

Paragraf 7. (regnskab)
Fondens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen antager en revisor, der forpligter sig til at efterleve Fondslovens bestemmelser om revision. Revisoren udpeges efter samme regler som anført i paragraf 3.

Paragraf 8. (vedtægtsændring/opløsning)
Vedtægterne kan kun ændres, såfremt 4 medlemmer stemmer herfor. Til opløsning af fonden kræves dog enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer, og i tilfælde af fondens frivillige opløsning skal formuen stilles til rådighed for Byforeningen Svanekes Venner.

Vedtægterne er senest ændret den 27. Januar 2014 og efterfølgende sendt til underretning af Civilstyrelsen og Bornholms Kommunalbestyrelse.