Generalforsamlinger

Ifølge foreningens vedtægter afholdes den årlige generalforsamling i april måned.

Referater fra generalforsamlinger

2022

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00 i Byrådssalen på Svaneke Rådhus

1.    Valg af dirigent

Jørgen Badsted blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, idet der i overens-stemmelse med vedtægterne var indrykket en annonce med indkaldelse i Bornholms Tidende tirsdag den 5. april 2022 med henvisning til dagsorden på foreningens hjemmeside.

Endvidere var der onsdag den 6. april 2022 sendt en mail til alle medlemmer med indkaldelse og dagsorden. Endelig var der bragt en notits i Svanekebladet om generalforsamlingen.

2.    Bestyrelsens beretning

Henrik Søby, formand, aflagde bestyrelsens beretning og sagde bl.a.:

På bestyrelsesmødet, hvor vi planlagde årets generalforsamling, blev vi enige om at repetere for os selv og alle øvrige medlemmer, hvordan Byforeningens primære formål tilgodeses i det daglige arbejde.

Vi har gennem de senere år stået for en lang række aktiviteter, som godt kan indpasses i formåls-paragraffen, men alligevel kan det være på sin plads, at forholde sig til den nedskrevne vedtægt, hvori det hedder:

§ 2. Foreningens formål:
1. at værne helhedspræget og harmonien i Svaneke by,

2. at sikre en byudvikling med respekt for det bestående bymiljø som en værdifuld ramme om borgernes liv,

3. at bevare byens kulturhistoriske arv.

Ad 1) ”At værne helhedspræget og harmonien i Svaneke by”:

Vi lagde et betydeligt arbejde i at medvirke ved udarbejdelsen af ”Den bevarende Lokalplan” 097 for Svaneke. Den blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2019 og er stort set, som vi kunne ønske den.

Nu pågår så arbejdet med af søge den overholdt. Mange ombygninger overholder heldigvis retningslinjerne, men der er også husejere, som skal have lidt hjælp.

Der er Byforeningen desværre udfordret ved, at samarbejdet med Byggesagsafdelingen er nærmest ikke eksisterende – vi kan simpelthen ikke trænge igennem. Det er et kendt fænomen, som også jævnligt omtales i medierne.

Det er rigtigt ærgerligt, at man kan tilsidesætte reglerne, uden at det får nogen konsekvenser.

Som eksempel på verserende sager: ulovligt opsat varmepumpe og termovinduer.

Ad 2) ”At sikre en byudvikling med respekt for det bestående bymiljø som en værdifuld ramme om borgernes liv”:

I forbindelse med det netop igangsatte byggeri, Grynebakken, indsendte Byforeningen et høringssvar for at sikre, at der ikke bygges foran Vandtårnet og Svanemøllen, sådan som det ellers var påtænkt. Det ville i givet fald have hindret udsigten til disse 2 karakteristiske bygninger ved indkørslen til byen fra Østermarie.

Vi havde efterfølgende et møde med BRK’s Planafdeling, hvor vi foreslog, at den fremtidige udbygning af boligområder bør være langs vejen mod Årsdale, hvor man er tæt på skolen og idrætsklubben.

Hvis BRK’s målsætning om 42.000 indbyggere skal nås, så kræver det en ny kommuneplan og tilhørende lokalplaner. Disse skal i givet fald i høring, hvor Byforeningen vil følge nøje med.

Indtil videre har Planafdelingen droppet byudviklingen foran vandtårnet og Svanemøllen.

Vi har forhindret, at tilkørslen til det nye sommerhusområde, Frennebakke, skal ske via Vestergade, Kirkevangen, sådan som det først var planlagt.

Ligeledes har vi påvirket dimensioner og udseende på Swanvika-byggeriet.

Vi accepterede opførelsen af husene som ”ikke-bopælspligtige” – dels fordi de ligger i et tidligere campingområde (altså ikke boligområde), og dels anså vi det for en umulig opgave et hindre byggeriet.

Vi skønnede det derfor bedre at indgå i dialog om udformning – herunder bevarelsen af kyst- og skovområdet nedenfor.

Parkeringsforholdene i Svaneke har længe været et stort problem

Sammen med Handelsstandsforeningen og Fællesrådet har vi arbejdet med at løse problemerne – nærmest en ”gordisk knude”.

Nu håber vi på, at de seneste tiltag – nemlig god skiltning til den store p-plads ved Korshøje og til p-pladserne ved Sydskovvej kan afhjælpe de største gener for Svanekes indbyggere. Der har vi været i en god dialog med BRK’s vejmyndighed samt med Destination Bornholm, som har udarbejdet en guide, der nu kan læses via deres hjemmeside.

Vi regner med, at turister til Svaneke i stort omfang vil søge oplysninger på siden, hvor også p-pladserne er anført.

Diverse aktiviteter som vi også mener, gør det rart at bo i Svaneke:

Julekalenderen i december,

Lys på vandtårnet,

Nissen i Svanemøllen.

Affaldshåndteringen er et særdeles aktuelt emne

Alle går vist ind for, at vi i Vesten bør belaste naturen mindre ved både affaldssortering og genbrug. I en gammel by som Svaneke er der bare store udfordringer ved at indføre en større grad af affaldssortering.

Byforeningen er repræsenteret ved Bente Frederiksen og Claus Bornemann Carlsen i en arbejds-gruppe nedsat af Bofa. De oplyser, at Bofa’s projektleder er lydhør og meget indstillet på samarbejde.

Der bliver informeret om de planlagte løsninger ved 2 besøg af ”Affaldsbussen” den 27. og 28. april 2022 – det er valgbussen, der er omdannet og holder på Svaneke Torv.

Bopælspligten

Byforeningen holder løbende møder med BRK om bopælspligten. Vi er meget tilfredse med ind-satsen, der ydes af en jurist og sagsbehandler, som nu arbejder målrettet på at sikre overholdelsen – på trods af mange udfordringer.

Det er værd at bemærke, at ejerne af Grønbechs Hotel i Allinge netop har fået en bøde på 20.000,- kr. for ikke at overholde reglerne i en ejendom, de ejer ved hotellet.

Svaneke Torv

Siden 2018 har Byforeningen søgt at fremme en ”opgradering” af Svaneke Torv.

Vi ønsker færre biler og mere opholdsareal og har sammen med Handelsstandsforeningen og Fællesrådet indsendt tegninger, der skal danne grundlag for en omlægning.

Det er en svær øvelse at få politisk lydhørhed. Forpersonerne for de relevante udvalg har lovet at komme på besøg, så vi kan forklare vores intentioner.

Flere og bedre toiletter

Byforeningen har flere gange fremført nødvendigheden af flere og bedre toiletter til de mange turister.

En oplagt løsning er at indrette den gamle redningsstation på Gruset til toiletter. Der er allerede indlagt vand, strøm og kloak.

Samarbejdet med Bornholms Regionskommune er vanskeligt!

Som nævnt er det umuligt at træffe sagsbehandlere i Byggesagsafdelingen.

Vi mødes af et autosvar med følgende besked:

Da Byg har en stor stigning af indkomne sager, vil der være længere svartid end normalt.

Vi vil besvare din henvendelse, så snart vi når til den.

Planafdelingen er ligeledes hårdt presset, og det er dem, der skal ”godkende” eventuelle forslag om ændringer af byens indretning.

Jeg tror faktisk, at både sagsbehandlere og politikere har travlt – er det i nogen grad selvforskyldt, jeg ved det ikke? Uanset hvad – penge skal der til.

Det er dog positivt, at der er oprettet et politisk udvalg, som bl.a. hedder ”Lokalsamfunds-udvalg”.

Svaneke Havn – Havnebrugerrådet

Svanekes Venner er repræsenteret i Havnebrugerrådet ved Eigil Jensen.

Der har senest været afholdt møde den 29. september 2021, hvor Byforeningen havde en række ønsker om bedre vedligeholdelse:

Udbedring af fuger,

Reparation af skader på bølgebryder,

Reparation/udskiftning af vaterlister (det er i gang),

Reparation af havneport (det er i gang).

Det skal bemærkes, at budgettet til vedligeholdelse af de kommunale havne på Bornholm er alt for lille, så…

Nye træer i Svaneke by

Svanekes Venner har fået bevilget 90.000 kr. fra Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond til plantning af 6 store træer i Svaneke.

Træerne er blevet plantet i foråret 2022 på følgende steder:

1. Grønne areal på hjørnet af Skovgade / Elmevej.

2. Krydset ved Skovgade / Søndergade.

3. Krydset ved Storegade / Madvigsgade.

4. Legeplads i Madvigsgade bag ved biblioteket.

5. Græsarealet ved Byledsbakke / Møllebakken.

6. Arealet ved Storegade / Nansensgade.

Fællesskabets Dag

Som et nyt initiativ gennemførtes søndag den 5. september 2021 Fællesskabets Dag i Søllingsgaard. Initiativtager var Søllingsgaard ved Marie Sølling.

Formålet med arrangementet var at give Svanekes mange foreninger mulighed for at fortælle byens borgere om foreningernes formål, virke og aktiviteter samt om det fællesskab, foreningerne har at tilbyde.

Svanekes Venner stillede med en stand inklusiv Posttrækvognen. Vi solgte bøger og hæfter, fortalte om byforeningens arbejde, tegnede nye medlemmer og Aktivitetsudvalget indsamle ideer fra de besøgende.

Arrangementet var en stor succes. Vi regner med, at Fællesskabets Dag gennemføres igen i august 2022.

Ad 3) ”At bevare byens kulturhistoriske arv”:

Det er meget vigtigt for Byforeningen at medvirke til bevarelsen af Byens kulturhistoriske arv.

Det gør vi f.eks. gennem arbejdet på Svaneke Byarkiv på Rådhuset, hvor der gemmer sig en sand skatkiste af artefakter, fotos, malerier, bøger og meget mere, som fortæller byens historie.

En meget engageret gruppe mødes hver tirsdag i vinterhalvåret, for at registrere og arkivere, men også for at forberede og afvikle forskellige udstillinger.

Byforeningen ejer de to fredede møller i Svaneke, nemlig Stubmøllen og Svanemøllen.

På den årlige Mølledag i juni holder vi på skift ”åben Mølle” og viser møllerne frem. Der er både arbejde og udgifter forbundet med ejerskabet, men de udgør en vigtig historie, så man må klemme på!

Vandpumperne rundt i byen er en væsentlig del af byens historie. Der kan fortælles gode historier om tilblivelsen og udseendet – navnlig dobbeltpumperne samt den sene indførelse af ”rindende vand” i husene bliver bemærket.

Byforeningen har tidligere været ”ind over” med både anskaffelse, økonomi og gode råd, men nu står BRK for vedligeholdelsen – og hvis ikke det sker, så må vi ”komme efter dem”.

Kanonerne ved Nordre Skanse er også en del af Byforeningens ejendom.

Der knytter sig en lang historie til fra de tidligere kanoners virke, deres skæbne som omsmeltet til vandpumper og til den renoverede skanse og de nuværende, genopstillede kanoner, som kom til i 1995 ved en stor indsats af medlemmer af Byforeningen.

I dag står Byforeningen stadig for den løbende vedligeholdelse af kanoner og raperter, som fortæller en spændende historie om vores ”krigeriske” fortid.

Fra vores egen ”Andedam”

Vi har længe talt om en modernisering af vores hjemmeside. Det ser nu ud til at lykkes, idet vi dels har haft ekstern hjælp og dels har en redaktionsgruppe bestående af Thorkil Thorsen, Bente Frederiksen, Rie Fruergaard Nissen og Claus Bornemann Carlsen.

De har fremlagt den første skitse – det ser lovende ud.

Byforeningens bestyrelse og de tilknyttede udvalg og arbejdsgrupper består af en række meget dedikerede medlemmer, som f.eks. står for:

Rådhushaven – der bliver mere og mere populær som mødested og med mulighed for at gøre sig bekendt med historiske planter, buske og træer.

Byguiderne – som står for de meget populære ture rundt i Svaneke, hvor der fortælles træk af byens historie.

Lige straks deltager guiderne også i ”Forårsfornemmelser i Svaneke” – hvor byen bliver promoveret på bedste måde.

Aktivitetsudvalget – som springer til, når de mange idéer skal føres ud i livet.

Alt i alt må jeg sige, at det er en stor glæde at være formand for en forening, hvor så mange både i og uden for bestyrelsen tager aktivt del i varetagelsen af foreningens formål.

Tak for det!

Herefter kommentarer og spørgsmål fra salen

Svaneke Torv

Et medlem sagde, at man på et møde i ”Frem” for mange år siden drøftede indretningen af Svaneke Torv. Hvad blev der af alle disse forslag, som blev fremlagt på mødet?

Henrik Søby svarede, at man dengang ikke kunne blive enige i Svaneke, om hvordan Svaneke Torv skulle indrettes – bl.a. var der stor uenighed på mødet om, hvorvidt torvet skulle være bilfrit eller ej. BRK droppede derfor alle forslag, da de kun vil gennemføre forslag, som der er bred opbakning til i byen.

Generalforsamlingen godkendte énstemmigt beretningen.

3.    Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse

Kasserer Morten Bach Jørgensen fremlagde det revidere regnskabet for 2021.

Årets driftsoverskud var på 37.701 kr. Foreningens aktiver er på 290.544 kr.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

Genvalgt blev Henrik Søby, Eigil Jensen, Preben Falk Rangård og Thorkil Thorsen.

Nyvalgt blev Michael Bjerregaard.

5.    Valg af suppleanter til bestyrelsen

Genvalgt blev Marie Sølling. Nyvalgt blev Aja Braid.

6.    Valg af revisor

Genvalgt blev Ivan Schønning.

7.    Valg af revisorsuppleant

Genvalgt blev Jørgen Frederiksen.

8.    Indkomne forslag

Bemyndigelse til at optage lån/oprette kassekredit

Generalforsamlingen bemyndigede – jfr. § 9 i foreningens vedtægter – at den valgte bestyrelse frem til generalforsamlingen i april 2023 kan optage lån/oprette kassekredit i forbindelse med mellemfinansiering ved restaureringer og andet, hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud.

9.    Præmiering af årets hus gik til Mette Sølling, Søllingsgaard, Svaneke Torv 2A i Svaneke

Morten Bach Jørgensen sagde bl.a. i sin begrundelse for præmieringen:

Søllingsgaard bliver præmieret for den nænsomme renovering efter branden. Den er foretaget i overensstemmelse med husets ånd. Bygningen har bevaret sit flotte udseende ud mod torvet, hvilket har stor betydning for det samlede indtryk af et af byens vigtigste rum.

I begrundelsen blev fremhævet følgende detaljer ved renoveringen:

Det flotte tag, hvor der er brugt gamle tegl fra Mandeltårnet på Hammershus og fire vinduestegl.

For placeringen af udluftningskviste på bagsiden af bygningen.

For opførelsen af en diskret skorsten.

For den smukke renovering af dør og dørtrin.

Henrik Søby og Morten Bach Jørgensen overrakte et ”Præmieringsskilt” og en smuk buket blomster.

Mette Sølling takkede for præmieringen og de smukke blomster.

10.  Eventuelt

Fra salen var der stor ros til den nye belysning på Svaneke Torv samt den nye skiltning med parkeringspladser udenfor bymidten.

Henrik Søby takkede Orla Søborg-Madsen og Rie Fruergaard Nissen – som ikke genopstillede – for deres arbejde i bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen fortalte arkivleder Anette Eriksen, Bornholms Ø-arkiv om havarier og strandinger i starten af 1900-tallet med udgangspunkt i strandingskommissærens protokol og efterladte papirer.

Preben Falk Rangård                                                            

Sekretær