Generalforsamlinger

Ifølge foreningens vedtægter afholdes den årlige generalforsamling i april måned.

Referater fra generalforsamlinger

Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag den 17. april 2024 kl. 19.00 i Byrådssalen på Svaneke Rådhus

1.    Valg af dirigent

Jørgen Badsted blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, idet der i overensstemmelse med vedtægterne var indrykket en annonce med indkaldelse i Bornholms Tidende tirsdag den 2. april 2024 med henvisning til dagsorden på foreningens hjemmeside.

Endvidere var der tirsdag den 2. april 2024 sendt en mail til alle medlemmer med indkaldelse og dagsorden. Endelig var der onsdag den 27. marts 2024 bragt en notits i Svanekebladet om generalforsamlingen.

2.    Bestyrelsens beretning

Henrik Søby, formand, aflagde bestyrelsens beretning og sagde bl.a.:

Jeg har vist sagt det før, men altså:

I bestyrelsen synes vi selv, at vi har haft et travlt og spændende år, hvor vi forhåbentlig har medvirket til, at Svaneke er et rart sted at bo.

Vi glæder os over den opbakning, som det store medlemstal er udtryk for.

Når jeg somme tider bliver spurgt om, hvad Byforeningen laver, så kan jeg godt stoppe op og tænke: tja – hvad er det egentlig, vi laver. Men ved den årlige gennemgang i forbindelse med generalforsamlingen, så viser det sig jo, at vi alligevel har gang i mange ting!

Parkering og trafik i Svaneke

Op til turistsæsonen fik Bornholms Regionskommune endelig opsat en henvisningstavle til P-pladserne ved Stadion og Sydskovvej. Destination Bornholm har nu både P-pladsen ved Korshøje og den nye ved stadion med på deres oversigtskort, som kan ses via ”Parkering i Svaneke”.

Det har ikke løst problemerne med trængsel i byen, men spørgsmålet er nok, om det overhovedet er realistisk på grund af både økonomi og forskellige interesser.

Der er etableret et helleanlæg i Storegade ved Svanevang, som forhåbentlig medvirker til at sænke farten – navnlig på vej ind i byen.

Bornholms Regionskommune har også lovet, at noget tilsvarende anlægges i Søndergade ved skolen. I samme ”boldgade” vedrørende turismen, så fik vi langt om længe opsat nye informationstavler ved de 2 nye P-pladser samt på Havnebryggen ved Friendship.

Det blev i efteråret 2023 fra Bornholms Regionskommune lovet, at der skulle holdes et evalueringsmøde. Det er foreløbig blevet planlagt og udskudt 2 gange. Nu nåede vi det lige 3. gang, nemlig den 15. april 2024, hvor vi mødtes i Tejn til et kort orienterende møde.

Parkeringspladsen ved Korshøje søges forlænget med yderligere 3 år, chikanen i Søndergade bliver formentlig etableret i år og der ses på behov for restriktioner i Postgade og Storegade, da det kniber for store biler at komme igennem.

Omlægningen af Svaneke Torv er nu virkelig sat på pause. Vi havde fået tilsagn om, at der på budgettet for 2024 ville være et beløb til en ekstern byplanlægger/arkitekt – det blev fjernet.

Præmieringsskilte

Vi er næsten færdige med at uddele og opsætte skilte på de ejendomme, der er præmieret af Byforeningen for korrekt og nænsom vedligeholdelse i perioden fra 2000 til 2012. Det har også været en god anledning til at hilse på både gamle og nye husejere.

Svaneke Vandtårn

Vandtårnet er blevet renoveret og malet af Bornholms Regionskommune. Der har tidligere været opsat antenner mv. fra diverse teleselskaber, som til gengæld stod for vedligeholdelsen. De er nu afmonteret, hvorefter Bornholms Regionskommune står for vedligeholdelsen.

Affaldshåndtering

Affaldsøerne er nu historie og det nye sorteringssystem kommer til oktober/november 2024. Der arbejdes på løsninger for, hvordan husstande med for lidt plads eller adgang skal håndtere deres affald i fremtiden. Der kommer dog 2 miljø’er på henholdsvis Gruset og ved Duebakken.

Svanemøllen

I januar 2024 var vindrosen mv. renoveret og klar til opsætning. Desværre viste det sig, at en bærende bjælke i konstruktionen var så skadet, at det er uforsvarligt at opsætte vindrosen. Nu er vi ved at få afklaret, hvor omfattende skaderne er, hvad der skal gøres og hvad det koster.

Bopælspligten

Det er et konstant fokuspunkt at medvirke til, at bopælspligten overholdes.

I bestyrelsen er vi opmærksomme – og vi får jævnligt henvendelser fra svanekeboer, der gør opmærksom på, hvor det kniber med at overholde reglerne. Nogle er berettigede og andre ikke.

Henrik Søby og Claus Bornemann Carlsen var til et møde med Bornholms Regionskommune den 5. februar 2024, hvor de fik bekræftet, at man arbejder seriøst med at sikre overholdelsen af bopælspligten.

I bestyrelsen er vi somme tider forundret over de besværlige regler, men vi er overbeviste om, at ”bopælspligt-teamet” arbejder seriøst og engageret.

Biblioteksstrukturen

Bornholms Regionskommune arbejder for øjeblikket med et projekt, kaldet ”Dit, mit vores bibliotek”.

Det startede – så vidt vides ultimo 2022, idet folkebibliotekerne oplevede et misforhold mellem opgaver og ressourcer.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget udtrykte derfor ønske om at få udarbejdet en strategi for den fremtidige biblioteksdrift.

I den anledning udarbejdede administrationen en procesplan for strategiarbejdet, som blev forelagt udvalget til politisk godkendelse på mødet den 2. februar 2023.

Fase 1 blev gennemført i foråret 2023 og satte fokus på borgerinddragelsen og formuleringen af visioner for det gode bibliotekstilbud. Ønsket var at belyse, hvilke ønsker og forventninger borgerne havde til det bornholmske bibliotekstilbud.

Der blev afholdt tre særskilte arrangementer for to specifikke målgrupper: børnefamilier og unge (repræsenteret af campuselever) og et åbent inspirations- og debatmøde, hvor man havde inviteret kulturinstitutioner, foreninger og interesseorganisationer som repræsentanter for et bredt udsnit af den bornholmske befolkning.

Brugerinddragelsen blev desuden suppleret af et spørgeskema og en temadag for personalet.

Til dette skal bemærkes, at

  • Mødet for børnefamilier foregik i det nye børnebibliotek i Rønne (70 deltagere).
  • Mødet for unge foregik på Campus i Rønne (16 deltagere).
  • Debatmødet foregik på Rønne bibliotek (50 deltagere).

Man kan næppe forbavses over, at der var pæn tilslutning til at udbygge faciliteterne i Rønne, selvom der på debatmødet blev opponeret kraftigt mod en centralisering (Det kom vist nok fra Svaneke).

Man udsendte endvidere 4.000 spørgeskemaer til udvalgte borgere via e-boks.

Af disse kom lige over 300 retur – nogle endda ufuldstændige.

Selvom Projektgruppen gjorde opmærksom på den lave svarprocent, konkluderede man alligevel, at der burde nedlægges biblioteksfilialer for at opgradere Rønne og måske Nexø biblioteker.

Denne strategi blev godkendt på et møde i FKL-udvalget den 2. november 2023.

Undervejs i forløbet har Byforeningen sendt indvendinger mod processen (manglende borger-inddragelse og nærmest uvederhæftige konklusioner), fået optaget debatindlæg i Bornholms Tidende og udtrykt det samme på TV2/Bornholm.

Vi indkaldte også til et borgermøde på Svaneke Bibliotek med ca. 40 deltagere, som udtrykte stor opbakning til at bevare biblioteket i Svaneke.

Endelig var en ”aktiv biblioteksbruger” og Henrik Søby på besøg hos borgmesteren, hvor de afleverede knap 400 underskrifter, som protesterede mod filiallukninger.

Undervejs noget ”lobbyarbejde”, hvor Henrik Søby har bearbejdet holdningen hos diverse politikere.

Der er sendt et ”åbent brev” til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Gudhjem By- og Museumsforening og Byforeningen i Svaneke, hvor vi opregner den udemokratiske proces, som strider mod både forordet i Strategiplanen og almindelig anstændighed.

Bornholms Tidende har nu givet tilsagn om at ”gå ind i sagen” efter oplæg og inspiration fra Gudhjem og Svaneke.

Henrik Søby deltager i et møde Bornholmske Borgerforeningers Samvirke den 18. april 2024, hvor man skal drøfte en fælles holdning til biblioteksstrukturen.

Den 24. april 2024 kl. 16.00-17.30 holdes der Inspirationsmøde på Svaneke Bibliotek. Der kan vi vise vores interesse for, at der er et bibliotek i Svaneke.

Aktiviteter fra april 2023 – april 2024

Udstilling af byforeningens malerier i forretningsvinduerne i Madvigsgade 2

Med løbende udskiftning af udvalgte malerier hele året.

Ejendommen er nu solgt – tak for de 10 år, vi måtte udstille vore malerier!

Realdania på besigtigelse i Svanemøllen og Svaneke Stubmølle

14. maj 2023 fra kl. 11.30-12.30.

Svanekes Venner havde besøg af 50 medlemmer fra Foreningen Realdania.

Svanekefortællinger 2023 – Krydret med mange spændende fortællinger

18. maj – 21. september 2023 – tirsdage og torsdage fra kl. 17.00 – ca. 18.30.

Svaneke Byguider viste rundt i Svaneke Købstad med i alt 380 deltagere i sommerhalvåret.

Udstilling i Byrådssalen på Svaneke Rådhus med motiver om Danmarks smukkeste købstad

10. – 11. juni 2023 fra kl. 14.00 – 16.00.

Der var 75 besøgende i de 2 dage.

Åbent for besøgende i Ting- og Arresthus Museet på Svaneke Rådhus

10. – 11. juni 2023 fra kl. 14.00 – 16.00.

Der var 75 besøgende i de 2 dage.

Åben Mølle Dag i Svanemøllen

18. juni 2023 fra kl. 10.00 – 16.00.

Der var hele 200 besøgende i løbet af dagen.

Fællesspisning i Rådhushaven

Torsdag den 29. juni 2023 kl. 17.00.

Der var 25 deltagere i arrangementet.

Kom op i Svaneke Vandtårn

15. juli og 22. juli 2023 fra kl. 14.00 – 16.00.

Det var en stor succes med hele 400 besøgende i de 2 dage.

Åbent i Svaneke Byarkiv på Svaneke Rådhus

I vinterhalvåret fra 12. september 2023 til 9. april 2024 fra kl. 19.00-22.00.

Udstilling i Byrådssalen på Svaneke Rådhus med temaet:

Svaneke Købstad – en by med fiskere, søfart, skibsbyggeri og handel!

23. september og 24. september 2023. Begge dage fra kl. 12.00-14.00.

Der var 50 besøgende i de 2 dage.

Bornholms Kulturuge – byvandring i Svaneke over temaet:

Svaneke som søfartsby og med øretæver

24. september 2023 kl. 14.00-17.30.

Der var i alt 75 deltagere i dagens arrangementer.

Åbning af Julekalenderlåger

1. december 2023 kl. 17.00-18.00.

Der var hele 150 deltagere i kalender-åbningen foran Svaneke Rådhus.

Efterfølgende var der 100 deltagere i et traktement på Restaurant Bryghuset.

Lys på vandtårnet og i Svanemøllen december 2023 og januar 2024

Udstilling i Byrådssalen på Svaneke Rådhus i anledning af 100 året for Smil

3. – 4. – 5. – 6. februar 2024 kl. 14.00 – 16.00.

Der var ialt 120 besøgende.

Filmaftener i Byrådssalen på Svaneke Rådhus med temaet: Guld i købstæderne

14. marts 2024 kl. 18.00 – 19.00.

Der var 25 deltagere i arrangementet.

Planlagte aktiviteter i 2024

Kend din by – Velkomstmøde for nye borgere

Søndag den 5. maj 2024 kl. 14.00.

Maleriudstilling i Byrådssalen og åbent i Ting- og Arresthus Museet

2 dage i juni 2024.

Byrundture med Svanekes by-guider

Fra juni til september 2024.

Åben Mølle Dag – Stubmøllen

Søndag den 16. juni 2024 fra kl. 10.00 – 16.00.

Åbent for besøgende i Svaneke Vandtårn

2 lørdage i juli 2024 fra kl. 14.00 – 16.00.

Åben Mølle – Svanemøllen

En søndag primo august 2024 fra kl. 13.00 – 15.00.

Kulturugen – Gå på opdagelse i Svaneke

Fredag den 20. september 2024.

Filmaftener på Svaneke Rådhus

I 3. kvartal 2024 og 1. kvartal 2025 fra kl. 19.00-20.00.

Lys på Svaneke Vandtårn

November 2024 – januar 2025.

Vækning af nissen på Svanemøllen

1. december 2024.

Kalenderåbning med sang foran Svaneke Rådhus

1. december 2024.

Alle disse aktiviteter driver ikke sig selv, men eksisterer i kraft af de engagerede bestyrelses-medlemmer, som på hver deres måde medvirker til at gøre Svaneke til en spændende by at bo i og besøge. Tak til dem!

Henrik Søby nævnte 3 grupper delvist uden for bestyrelsen, som virkelig gør en stor indsats:

By-guiderne

Der 2 gange om ugen i sommermånederne laver ture rundt i byen, hvor der fortælles om byens historie og udpeges de karakteristika, der gør Svaneke så spændende og unik. Tak til dem!

Havefolket

Altså de engagerede ”havemennesker”, som udvikler og vedligeholder Rådhushaven og som også står for forskellige arrangementer i haven. Den er blevet et rigtig dejligt ”åndehul”, som besøges af mange både herboende og turister. Tak til dem!

Aktivitetsudvalget

Som medvirker til forskellige begivenheder – enten på egen hånd eller sammen med medlemmer af bestyrelsen. Uden dem, ville der ikke være overskud til det høje aktivitetsniveau. Tak til dem!

Farvel til 2 garvede kræfter i bestyrelsen

Henrik Søby takkede Kirstine Jørgensen, der siden 2008 har siddet i bestyrelsen for Byforeningen, men i år har valgt at stoppe i bestyrelsen.

Kirstine Jørgensen har i de 16 år beklædt et utal af poster, arrangeret tur til byen Colmar, initiativtager til et bryllupsbureau i Svaneke, koordineret by-guidernes arbejde, en af hovedkræfterne bag istandsættelsen af Svaneke Rådhus og Rådhushave, hvor sidstnævnte har været hendes hjertebarn.

Henrik Søby overrakte en buket blomster til Kirstine Jørgensen som tak for hendes store indsats.

Henrik Søby takkede også Thorkil Thorsen, som siden 2011 har siddet i bestyrelsen, men som også har valgt i år at stoppe med bestyrelsesarbejdet.

Henrik Søby sagde, at Thorkil Thorsen igennem årene havde været en stor støtte og rådgiver, bl.a. vedrørende arbejdet med bopælspligten. Thorkil Thorsen var forfatteren bag Byforeningen Svanekes Jubilæumsbog ”I Byens Tjeneste”, som udkom i forbindelse med Byforeningens 75 års jubilæum i 2019. Thorkil Thorsen var den drivende kraft bag Byforeningens nye hjemmeside, som nu fremstår moderne og mere brugervenlig.

Henrik Søby overrakte Thorkil Thorsen en vin-gave og takkede for hans store indsats.

Nye forslag til kommende aktiviteter

I har nu hørt bestyrelsens bud på, hvad der skal ske de næste års tid, men vi vil meget gerne ha’ input med gode ideer. Så hold jer ikke tilbage.

Enten her eller allerbedst ved at kontakte en fra bestyrelsen – der er jo kontaktoplysninger på Byforeningens hjemmeside.

Generalforsamlingen godkendte herefter énstemmigt beretningen.

3.    Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse

Kasserer Morten Bach Jørgensen fremlagde det reviderede regnskabet for 2023.

Vi havde i 2023 et medlemstal på i alt 433 betalende medlemmer.

Årets driftsunderskud var på 14148 kr. Foreningens egenkapital er på 206.567 kr.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

Genvalgt blev Henrik Søby, Eigil Jensen og Preben Falk Rangård.

Nyvalgt blev Mette Hasle og Søren Sorgenfri.

5.    Valg af suppleant til bestyrelsen

Genvalgt blev Aja Braid.

6.    Valg af revisor

Genvalgt blev Ivan Schjønning.

7.    Valg af revisorsuppleant

Genvalgt blev Jørgen Frederiksen.

8.    Indkomne forslag

Bemyndigelse til at optage lån/oprette kassekredit

Generalforsamlingen bemyndigede – jfr. § 9 i foreningens vedtægter – at den valgte bestyrelse frem til generalforsamlingen i april 2025 kan optage lån/oprette kassekredit i forbindelse med mellemfinansiering ved restaureringer og andet, hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud.

9.    Præmiering af Tempelvej 9 for flot og respektfuld renovering

Morten Bach Jørgensen sagde bl.a. i sin begrundelse for præmieringen:

I forbindelse med renoveringen af huset, har man ikke isat nye vinduer, der ligner de originale. Vinduerne er derimod renoverede og ikke udskiftet, som det ellers meget ofte sker. Vinduerne er dog blevet udskiftet ved en ombygning / renovering, men det er helt tilbage i 1892, de originale vinduer var fra opførelsen i 1858.

Proportionerne er fine på den ny hodda, som har småsprossede vinduer, stenvæg og sort paptag, og der er fin sammenhæng med skuret i baghaven. Der er stadig en rendesten foran huset, som fortæller historien om, at huset i sin tid lå i fattigkvarteret, som også husede det oprindelige gamle fattighus, Tempelvej 14.

Morten Bach Jørgensen overrakte præmieringsskiltet i messing til ophængning på huset.

Jean og Lotte Rasmussen takkede for præmieringen og sagde bl.a., at inden de begyndte på den omfattende renovering, havde de talt med Henrik Søby og Aja Brad fra Bevaringsfonden, som havde givet nogle gode råd om materiale valg mv. Jean og Lotte Rasmussen deltog selv aktivt i renoveringen, men benyttede også lokale bornholmske håndværkere i forbindelse med de større arbejder på huset.

10.  Eventuelt

Der var et spørgsmål fra salen vedrørende de meget høje og synlige parkeringskilte og parkeringsreglerne Ved Stranden.

Henrik Søby svarede, at beboere og gæster mv. gerne må parkere langs husene, mens der er forbud mellem kl. 23.00-06.00 for parkering på arealet ud mod havet. Det er for at undgå, at autocampere holder der natten over. Byforeningen arbejder forsat for at få reduceret højden på parkeringsskiltene.

Jørgen Badsted takkede forsamlingen for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Efter den ordinære generalforsamling holdt Mogens Lau, forfatter, et indlæg om Bertel Hansen-Svaneke’s virke som kunstmaler i Svaneke og på Bornholm.

Henrik Søby takkede Mogens Lau for et spændende indlæg og overrakte som tak en gaveæske med vin.

Referent

Preben Falk Rangård

Sekretær

____________________________________________________________________________

2023

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00

1.    Valg af dirigent

Jørgen Badsted blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, idet der i overensstemmelse med vedtægterne var indrykket en annonce med indkaldelse i Bornholms Tidende tirsdag den 4. april 2023 med henvisning til dagsorden på foreningens hjemmeside.

Endvidere var der mandag den 3. april 2023 sendt en mail til alle medlemmer med indkaldelse og dagsorden. Endelig var der onsdag den 5. april 2023 bragt en notits i Svanekebladet om generalforsamlingen.

2.    Bestyrelsens beretning

Henrik Søby, formand, aflagde bestyrelsens beretning og sagde bl.a.:

Beretningsåret har budt på mange (synes vi selv) gode oplevelser, hvor byforeningen har stået som arrangør af forskellige begivenheder. Dem vender vi tilbage til om lidt.

Samarbejdet med Bornholms Regionskommune

Vi har igen-igen haft meget forskellige oplevelser i samarbejdet med BRK, som er af stor betydning for byens udvikling og trivsel.

Normalt afholder vi os fra at ”udstille” enkelte afdelinger eller personer, men det er nu vores opfattelse, at samarbejdet med BYG ikke kan blive dårligere, så vi risikerer ikke noget ved at gengive en lille oplevelse. Men altså:

Parkering i Svaneke

Efter et forløb på et par år i arbejdet med at lette parkeringssituationen i Svaneke, aftalte vi med Handelsstandsforeningen, at vi kunne finansiere genoptryk af opdaterede informationsplancher ved indfaldsvejene.

Vi forestillede os også, at et nyt kort kunne medtages i en folder om Svaneke, der bl.a. kunne ligge på Færgen mv. og vise de nye p-pladser, som vi også ventede på.

Vi fik besked fra BYG om, at denne udskiftning af tavler kræver en byggetilladelse for hver tavle med relevante oplysninger om f.eks. matrikelnummer og meget mere, som kan ses efterfølgende:

Fra BYG maj -22: Ansøgningens indhold:

”Det fremgår af din henvendelse, at du/i ønsker at søge om skiltning /ændre skiltningen på mere end en placering. Da Byg arbejder ud fra adresser eller matrikler, bedes du indsende en ansøgning per placering med henvisning til den adresse eller matrikel, hvor stå eller skal placeres.

Derudover skal hver ansøgning indeholde:

  • en fuldmagt fra grundejeren til opsætning/ændring af skiltet,
  • et fotografi af den ønskede placering før opsætning,
    • et fotografi eller en tegning af placeringen, hvor den ønskede ændring er vist (typisk en

     tegning i målestok 1:100 eller et foto, hvorpå den ønskede ændring er indarbejdet),

  • en detailtegning af selve skiltet (typisk i målestok 1:10 eller 1:20),
  • oplysninger om skiltets størrelse,
  • en beskrivelse af skiltets stander/stativ, herunder oplysninger om materiale, størrelse mv.      (gerne suppleret med et foto, hvis denne genanvendes).

Byg understreger, at sagerne skal indsendes af den person, som skal stå for dem, og at al kommunikation herom udelukkende foregår med ansøger via Bygs hovedmail, byg@brk.dk eller genne vores kundecenter. Kundecenterets åbningstider kan findes her. Sendes der alligevel mails direkte til sagsbehandler, videresendes de til byg@brk.dk. Dette vil forlænge sagsbehandlings-tiden for sagen.

Denne sag afsluttes med dette svar. Byg afventer herefter konkrete ansøgninger til projektet.”

Det understreger meget godt, hvorfor BYG er bagud med sagsbehandlingen!

På daværende tidspunkt opgav vi at komme videre med den opgave, som vi faktisk ville løse for regionskommunen – Suk!

Bopælspligt

Til gengæld fungerer samarbejdet om overholdelsen af bopælspligten fremragende.

Man har på politisk plan indset vigtigheden af, at husene i områder med bopælspligt er beboede. Det giver øget skattegrundlag, har indvirkning på bloktilskuddet og har selvfølgelig betydning for at byerne fremstår attraktive for tilflyttere, så vi kan nå de ambitiøse mål om et øget befolkningstal.

Vi har i det forløbne år holdt flere møder med repræsentanter for Bornholms Regionskommune som arbejder med området. Kommunen er efterhånden kommet igennem bunken af sager, så der nu kun er en håndfuld husejere i Svaneke, som man stadig er i dialog med, så bopælspligten kan blive overholdt.

Vurderingen er, at kommunen er blevet meget effektive og systematiske, og at de fleste udfordringer med overholdelse af bopælspligt er ved at være løst. Byforeningen har medvirket i udarbejdelsen af en let forståelig pixi-udgave af reglerne for bopælspligt.

Årets øvrige sager og områder

Affaldshåndtering

Vi har gjort status over den langvarige og omfattende debat vedrørende den fremtidige affaldshåndtering i Svaneke. Vi har besluttet at kontakte BOFA, så vi kan fortsætte dialogen vedrørende placering af miljø’erne i Svaneke, så de æstetisk ikke skæmmer byen.

Vi vil fortsat påpege, at det kan være en udfordring for især ældre og gangbesværede borgere at gøre brug af miljø’erne, hvis de placeres for langt væk i forhold til deres bolig.

Parkering og betalingsordninger

Vi har besluttet, at vi ikke vil forholde os til de mange forslag til betalingsordninger, men at Svanekes Venner fortsat skal arbejde for, at der etableres flere parkeringsarealer ved indkørselsvejene til Svaneke, samt at der bliver en væsentlig forbedret og synlig skiltning og information om, hvor de mange turisters biler kan holde, når de kommer til Svaneke, så vi kan undgå dem inde i bymidten.

Eigil Jensen og Henrik Søby havde for nylig været på rundtur med den nye sagsbehandler på området – så vi håber…

Ladestandere og lignende på husfacader

Vi har drøftet en problemstilling, som utvivlsomt vil accelerere i de kommende år – nemlig opsættelsen af ladestandere og lignende på husfacaderne i bevaringsområdet. Udgangspunktet er bestemmelserne i “Den Bevarende Lokalplan for Svaneke”, som i § 9 omtaler placeringen af tekniske anlæg. Dette må kun ske efter kommunalbestyrelsens tilladelse og skal indpasses så skånsomt som muligt.

Selvfølgelig skal også svanekeboerne følge med tiden og køre i el-biler, men vi henstiller meget til, at man nøje overvejer placering og udformning.

Præmieringsskilte

Vi har besluttet, at ejerne af de huse, som er præmieret i årene fra 2000 til 2012 får tilbudt et præmieringsskilt. Formålet er, at borgere og turister kan se, at vi i Svaneke påskønner de huse, som lever op til de begrundelser, som er nævnt i forbindelse med påskønnelsen for fremragende bevaringsarbejde i 1975 og udnævnelsen til Danmarks smukkeste købstad i 2013.

Skiltene bliver sponseret af de midler guiderne indtjener ved byvandringerne.

Samarbejde med Svaneke Friskole

Svanekes Venner deltog i foråret 2022 i et møde med Svaneke Friskole, hvor vi drøftede muligheden for et udbygget samarbejde mellem Byforeningen Svanekes Venner og skolen. På mødet fremkom en række forslag og ideer, hvor Svaneke Friskole vil indarbejde nogle af forslagene i deres Årsplan for 2023.

Den 1. februar 2023 gennemførte Svanekes Venner med stor succes et heldags arrangement sammen med 4. klasse fra Svaneke Friskole. Morten Bach Jørgensen guidede eleverne rundt i Svaneke og fortalte om byen.

Herefter kom eleverne op på Svaneke Rådhus, hvor de så udstillingen og en film med udgangspunkt i 150-året for stormfloden i 1872. Eigil Jensen og Preben Falk Rangård besvarede elevernes mange spørgsmål.

Eleverne fik også fremvist og fortalt om Ting- og Arresthus Museet og Rådhushaven med de mange plancher og spændende planter mv.

Svaneke Friskole har fået tilbud om, at de ældre klasser kan gøre brug af udstillingen om ”150 året for Stormfloden i 1872”, som vi havde i Byrådssalen i november 2022. Vi regner med, at skolen vil arbejde med materialet fra udstillingen her i foråret 2023.

Vi er i dialog med Svaneke Friskole og Bornholms Museum om at fejre 200 året for den første offentlige skole i Svaneke. Det er en forudsætning for gennemførelse af en fejring i større målestok, at der er fuld tilslutning fra Svaneke Friskole.

Vi arbejder endvidere med en idé om, at elever fra 9. klasse skal være by-guider med udgangspunkt i de unges opfattelse af Svaneke. Indtægten skal gå til f.eks. et lejrskoleophold.

Henrik Søby havde tirsdag den 18. april 2023 deltaget i Svaneke Friskoles generalforsamling, hvor skolen omtalte og roste samarbejdet mellem byforeningen og friskolen.

Ny hjemmeside

Den nye hjemmeside for Svanekes Venner er gået i luften. En stor tak til Thorkil Thorsen, der har opbygget den nye hjemmeside.

Aktiviteter i foreningsåret 2022-2023

Forårsfornemmelser i Svaneke

Lørdag den 21. maj 2022 kl 14.00 – 21.00.

Svanekes Byguider deltog med en byvandring kl. 15.00.

Komsammen i Rådhushaven

2. juni 2022 kl. 17.00.

Udstilling af Valdemar Myhre billeder i Byrådssalen

10. – 11. – 12. juni 2022 fra kl. 14.00 – 16.00.

Der var 150 besøgende i de 3 dage.

Åbent for besøgende i Ting- og Arresthus Museet

10. – 11. – 12. juni 2022 fra kl. 14.00 – 16.00.

Åben Mølle – Svaneke Stubmølle

19. juni 2022 fra kl. 10.00 – 16.00.

Der var 90 besøgende i løbet af dagen.

Kom helt op i Svaneke Vandtårn

Lørdag den 9. juli 2022 og lørdag den 23. juli fra kl. 14.00 – 16.00.

Det var en stor succes med over 350 besøgende i de 2 dage.

Fællesskabets Dag

Søndag den 4. september 2022 kl. 11.00 – 15.00.

I 2022 deltog Svanekes Venner ”kun” med vores Posttrækvogn. Vi mener, at der fremover skal deltage væsentligt flere foreninger og foregå mange flere aktiviteter, hvis Fællesskabets Dag fremover skal være en succes, ellers vil arrangementet miste sin tiltrækningskraft og langsomt sygne hen.

Bornholms Kulturuge i Svaneke:

Gå på opdagelse i Svaneke 1 – med bornholmske malere og motiver i

Byrådssalen på Svaneke Rådhus, Storegade 24, Svaneke.

Lørdag den 24. september 2022 fra kl. 10.00 – 14.00.

Historiske malerier og billeder – udført af især lokale svanekekunstnere og -fotografer, men også fra det øvrige Bornholm – med motiver fra Svaneke og Bornholm.

Gå på opdagelse i Svaneke 2 – om madkultur, rytmisk musik, historie, kulturhistorie og natur

Lørdag den 24. september 2022 kl. 14.00 – 16.30.

Der var 55 deltagere i arrangementet ”Gå på opdagelse i Svaneke II” og 40 besøgende til udstillingen i Byrådssalen.

Besøg fra Saaremaa

Som et særskilt tema under kulturugen arrangerede byforeningen og Aktivitetsudvalget Svanekes deltagelse i et besøg fra Saaremaa, idet den tidligere forening, Baltisk Bro havde planlagt et besøg på Bornholm for at markere 30-året for de første kontakter.

Svaneke blev stærkt involveret, idet f.eks. borgmestrene fra hhv. Bornholm og Saaremaa plantede et ”venskabstræ” i Rådhushaven, og Saaremaa donerede en flot udsigtsbænk, som nu er placeret ved Skansen, hvor afstanden mellem vore 2 øer er kortest.

Det var ligeledes et stort arrangement i Vigehavn med omkring 200 deltagere, hvor gæsterne fra Saaremaa udstillede og solgte deres lokale produkter og byforeningen uddelte lokale smagsprøver.

Velkommen til Svaneke – møde for tilflyttere til Svaneke

Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 14.00.

Der deltog 14 voksne og 3-4 børn i arrangementet, hvor vi kunne fortælle om Svanekes mange muligheder og også lagde grunden til nye bekendtskaber.

150 året for stormfloden i 1872

Fredag den 11. til søndag den 13. november 2022,

Udstillingen beskrev en række stormfloder, orkaner, oversvømmelser og isvintre i Svaneke samt de mange ombygninger af Svaneke Havn. Det var en stor succes med mere end 150 besøgende heraf 15 børn.  Der blev solgt mange bøger og tegnet nye medlemmer.

Åbning af Julekalenderlåger

Den 1. december 2022 deltog mere end 100 i kalender-åbningen foran Svaneke Rådhus, hvor vi traditionen tro sang en julesang, og efterfølgende var der et traktement på Restaurant Bryghuset.

Alle dage var en succes med mange deltagere. Der er stor opbakning fra de mange ”værter”.

Find Julemanden

Lørdag den 17. december 2023 kl. 11.00 – 12.30.

Stor succes med glade deltagere. Vi agter at gennemføre arrangementet i 2023.

Filmaftener på Svaneke Rådhus

150 året for Stormfloden i 1872

26. januar 2023 kl. 19.00 – 20.00.

1 times filmklip om de mange storme, stormfloder, orkaner og snestorme, som de sidste 150 år har ramt Svaneke og Bornholm. Nogle filmklip fortalte om de særlige vejrforhold i Østersøen og viste, hvordan det især påvirker de østvendte kyster i det øvrige Danmark.

Søens folk

30. marts 2023 kl. 19.00 – 20.00.

1 times filmklip om ”Søens folk”, som tog sit udgangspunkt i familien Barslund, Svaneke og virksomheden Ocean Prawns A/S, Nexø.

Tak for indsatsen

De mange aktiviteter opstår selvfølgelig ikke af sig selv, men skyldes de mange engagerede mennesker i bestyrelsen og de tilknyttede grupper: Havepasserne, guiderne, arkiv-folket, aktivitetsudvalget m. fl.

Det kommende år

Vi satser primært på at videreføre de kendte aktiviteter som før nævnt.

Det betyder ikke, at vi ikke meget gerne modtager forslag til, hvad der kan gøres for byens bedste. Så giv gerne input – hvis vi mødes i Brugsen, på mail eller telefon på de adresser, der fremgår af Byforeningens hjemmeside.

Kommentarer fra salen

Parkeringsarealet ved Korshøje

Der var forslag om, at der sættes 2 ladestandere op på parkeringsarealet ved Korshøje, så besøgende til Svaneke i højere grad vil gøre brug af parkeringsarealet. Henrik Søby sagde, at vi vil gå videre med forslaget.

Der blev i øvrigt efterlyst en bedre skiltning til parkeringspladsen på Korshøje. Henrik Søby svarede, at vi i 2 år har arbejdet for en bedre skiltning. Regionskommunen har lovet, at der vil blive opsat flere skilte.

Destination Bornholm har på deres hjemmeside henvisninger til parkeringspladser, når man søger på Svaneke. Vi arbejder med at få regionskommunen til at have den samme service på deres hjemmeside.

– Vindrosen på Svanemøllen

Der blev spurgt om, hvornår vindrosen på Svanemøllen bliver repareret. Eigil Jensen svarede, at vi er i gang med at indhente tilbud og skaffe penge til at få istandsat vindrosen.

Generalforsamlingen godkendte herefter énstemmigt beretningen.

3.    Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse

Kasserer Morten Bach Jørgensen fremlagde det reviderede regnskabet for 2022.

Vi havde i 2022 et rekordstort medlemstal på i alt 466 betalende medlemmer.

Årets driftsunderskud var på 16.563 kr. Underskuddet skyldes en éngangsudgift på 31.582 kr. til etablering af vores nye hjemmeside. Foreningens aktiver er på 220.715 kr.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

Genvalgt blev Morten Bach Jørgensen, Kirstine Jørgensen, Bente Frederiksen og Claus Bornemann Carlsen.

5.    Valg af suppleanter til bestyrelsen

Nyvalgt blev Trine Maymann.

6.    Valg af revisor

Genvalgt blev Mogens Nørregaard.

7.    Valg af revisorsuppleant

Genvalgt blev Niels Bjerre.

8.    Indkomne forslag

Bemyndigelse til at optage lån/oprette kassekredit

Generalforsamlingen bemyndigede – jfr. § 9 i foreningens vedtægter – at den valgte bestyrelse frem til generalforsamlingen i april 2024 kan optage lån/oprette kassekredit i forbindelse med mellemfinansiering ved restaureringer og andet, hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud.

9.    Præmiering af Kirkebakken 4 for flot og respektfuld renovering

Morten Bach Jørgensen sagde bl.a. i sin begrundelse for præmieringen:

Længen ud mod Lillegade blev opført i 1779. Den er i 1890 beskrevet som gammel, men ret vedligeholdt. I 1893 udvides med ”knækket” op på Svinget. Der indrettes hestestald, kostald og lo. Derfor er der de 2 træporte og trælem. Bygningen længst op mod Kirkebakken er opført i 1900-årene.

Kirkebakken 4 er tidligere blevet præmieret i 1987. Daværende ejer var Niels Wodstrup.

I 2023 får de nye ejere Gunnar og Jannicke Kristensen præmieringen for deres netop gennemførte renovering, som er sket i respekt for de historiske bygninger og byens udseende.

Gunnar og Jannicke Kristensen havde desværre ikke mulighed for selv at modtage præmieringen, men Beth Barsø (som bor i ejendommen) modtog præmieringsskiltet i messing og oplæste på vegne af ejerne følgende:

Kære Svanekes Venner:

Tak for præmieringen. Vi beklager, at vi ikke selv kunne være tilstede i dag. Vi sætter pris på, at man synes om istandsættelsen og de løsninger, vi har fundet til Kirkebakken 4. Og vi takker for tålmodigheden fra naboerne og andre, som vi har været til gene for i forbindelse med istandsættelsen. Vi er glade for, at der i Svaneke findes personer, hvis frivillige virke bidrager til forskønnelse af byen. Tak for det arbejde. Kirkebakken 4.

10.  Eventuelt

Henrik Søby bød velkommen til vores nye bestyrelsessuppleant Trine Maymann og glædede sig til samarbejdet. Henrik Søby takkede Jørgen Badsted som dirigent og overrakte en flaske vin.

Jørgen Badsted takkede forsamlingen for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Efter den ordinære generalforsamling holdt Jakob Seerup, museumsinspektør, Bornholms Museum, et indlæg om russerne og deres tilstedeværelse i Svaneke og det øvrige Bornholm med udgangspunkt i afslutningen af den 2. verdenskrig og det efterfølgende år, inden russerne forlod Bornholm i foråret 1946. Henrik Søby takkede Jakob Seerup for et spændende indlæg og overrakte som tak en gaveæske med vin.

Referent

Preben Falk Rangård, sekretær.

2022

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00 i Byrådssalen på Svaneke Rådhus

1.    Valg af dirigent

Jørgen Badsted blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, idet der i overens-stemmelse med vedtægterne var indrykket en annonce med indkaldelse i Bornholms Tidende tirsdag den 5. april 2022 med henvisning til dagsorden på foreningens hjemmeside.

Endvidere var der onsdag den 6. april 2022 sendt en mail til alle medlemmer med indkaldelse og dagsorden. Endelig var der bragt en notits i Svanekebladet om generalforsamlingen.

2.    Bestyrelsens beretning

Henrik Søby, formand, aflagde bestyrelsens beretning og sagde bl.a.:

På bestyrelsesmødet, hvor vi planlagde årets generalforsamling, blev vi enige om at repetere for os selv og alle øvrige medlemmer, hvordan Byforeningens primære formål tilgodeses i det daglige arbejde.

Vi har gennem de senere år stået for en lang række aktiviteter, som godt kan indpasses i formåls-paragraffen, men alligevel kan det være på sin plads, at forholde sig til den nedskrevne vedtægt, hvori det hedder:

§ 2. Foreningens formål:
1. at værne helhedspræget og harmonien i Svaneke by,

2. at sikre en byudvikling med respekt for det bestående bymiljø som en værdifuld ramme om borgernes liv,

3. at bevare byens kulturhistoriske arv.

Ad 1) ”At værne helhedspræget og harmonien i Svaneke by”:

Vi lagde et betydeligt arbejde i at medvirke ved udarbejdelsen af ”Den bevarende Lokalplan” 097 for Svaneke. Den blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2019 og er stort set, som vi kunne ønske den.

Nu pågår så arbejdet med af søge den overholdt. Mange ombygninger overholder heldigvis retningslinjerne, men der er også husejere, som skal have lidt hjælp.

Der er Byforeningen desværre udfordret ved, at samarbejdet med Byggesagsafdelingen er nærmest ikke eksisterende – vi kan simpelthen ikke trænge igennem. Det er et kendt fænomen, som også jævnligt omtales i medierne.

Det er rigtigt ærgerligt, at man kan tilsidesætte reglerne, uden at det får nogen konsekvenser.

Som eksempel på verserende sager: ulovligt opsat varmepumpe og termovinduer.

Ad 2) ”At sikre en byudvikling med respekt for det bestående bymiljø som en værdifuld ramme om borgernes liv”:

I forbindelse med det netop igangsatte byggeri, Grynebakken, indsendte Byforeningen et høringssvar for at sikre, at der ikke bygges foran Vandtårnet og Svanemøllen, sådan som det ellers var påtænkt. Det ville i givet fald have hindret udsigten til disse 2 karakteristiske bygninger ved indkørslen til byen fra Østermarie.

Vi havde efterfølgende et møde med BRK’s Planafdeling, hvor vi foreslog, at den fremtidige udbygning af boligområder bør være langs vejen mod Årsdale, hvor man er tæt på skolen og idrætsklubben.

Hvis BRK’s målsætning om 42.000 indbyggere skal nås, så kræver det en ny kommuneplan og tilhørende lokalplaner. Disse skal i givet fald i høring, hvor Byforeningen vil følge nøje med.

Indtil videre har Planafdelingen droppet byudviklingen foran vandtårnet og Svanemøllen.

Vi har forhindret, at tilkørslen til det nye sommerhusområde, Frennebakke, skal ske via Vestergade, Kirkevangen, sådan som det først var planlagt.

Ligeledes har vi påvirket dimensioner og udseende på Swanvika-byggeriet.

Vi accepterede opførelsen af husene som ”ikke-bopælspligtige” – dels fordi de ligger i et tidligere campingområde (altså ikke boligområde), og dels anså vi det for en umulig opgave et hindre byggeriet.

Vi skønnede det derfor bedre at indgå i dialog om udformning – herunder bevarelsen af kyst- og skovområdet nedenfor.

Parkeringsforholdene i Svaneke har længe været et stort problem

Sammen med Handelsstandsforeningen og Fællesrådet har vi arbejdet med at løse problemerne – nærmest en ”gordisk knude”.

Nu håber vi på, at de seneste tiltag – nemlig god skiltning til den store p-plads ved Korshøje og til p-pladserne ved Sydskovvej kan afhjælpe de største gener for Svanekes indbyggere. Der har vi været i en god dialog med BRK’s vejmyndighed samt med Destination Bornholm, som har udarbejdet en guide, der nu kan læses via deres hjemmeside.

Vi regner med, at turister til Svaneke i stort omfang vil søge oplysninger på siden, hvor også p-pladserne er anført.

Diverse aktiviteter som vi også mener, gør det rart at bo i Svaneke:

Julekalenderen i december,

Lys på vandtårnet,

Nissen i Svanemøllen.

Affaldshåndteringen er et særdeles aktuelt emne

Alle går vist ind for, at vi i Vesten bør belaste naturen mindre ved både affaldssortering og genbrug. I en gammel by som Svaneke er der bare store udfordringer ved at indføre en større grad af affaldssortering.

Byforeningen er repræsenteret ved Bente Frederiksen og Claus Bornemann Carlsen i en arbejds-gruppe nedsat af Bofa. De oplyser, at Bofa’s projektleder er lydhør og meget indstillet på samarbejde.

Der bliver informeret om de planlagte løsninger ved 2 besøg af ”Affaldsbussen” den 27. og 28. april 2022 – det er valgbussen, der er omdannet og holder på Svaneke Torv.

Bopælspligten

Byforeningen holder løbende møder med BRK om bopælspligten. Vi er meget tilfredse med ind-satsen, der ydes af en jurist og sagsbehandler, som nu arbejder målrettet på at sikre overholdelsen – på trods af mange udfordringer.

Det er værd at bemærke, at ejerne af Grønbechs Hotel i Allinge netop har fået en bøde på 20.000,- kr. for ikke at overholde reglerne i en ejendom, de ejer ved hotellet.

Svaneke Torv

Siden 2018 har Byforeningen søgt at fremme en ”opgradering” af Svaneke Torv.

Vi ønsker færre biler og mere opholdsareal og har sammen med Handelsstandsforeningen og Fællesrådet indsendt tegninger, der skal danne grundlag for en omlægning.

Det er en svær øvelse at få politisk lydhørhed. Forpersonerne for de relevante udvalg har lovet at komme på besøg, så vi kan forklare vores intentioner.

Flere og bedre toiletter

Byforeningen har flere gange fremført nødvendigheden af flere og bedre toiletter til de mange turister.

En oplagt løsning er at indrette den gamle redningsstation på Gruset til toiletter. Der er allerede indlagt vand, strøm og kloak.

Samarbejdet med Bornholms Regionskommune er vanskeligt!

Som nævnt er det umuligt at træffe sagsbehandlere i Byggesagsafdelingen.

Vi mødes af et autosvar med følgende besked:

Da Byg har en stor stigning af indkomne sager, vil der være længere svartid end normalt.

Vi vil besvare din henvendelse, så snart vi når til den.

Planafdelingen er ligeledes hårdt presset, og det er dem, der skal ”godkende” eventuelle forslag om ændringer af byens indretning.

Jeg tror faktisk, at både sagsbehandlere og politikere har travlt – er det i nogen grad selvforskyldt, jeg ved det ikke? Uanset hvad – penge skal der til.

Det er dog positivt, at der er oprettet et politisk udvalg, som bl.a. hedder ”Lokalsamfunds-udvalg”.

Svaneke Havn – Havnebrugerrådet

Svanekes Venner er repræsenteret i Havnebrugerrådet ved Eigil Jensen.

Der har senest været afholdt møde den 29. september 2021, hvor Byforeningen havde en række ønsker om bedre vedligeholdelse:

Udbedring af fuger,

Reparation af skader på bølgebryder,

Reparation/udskiftning af vaterlister (det er i gang),

Reparation af havneport (det er i gang).

Det skal bemærkes, at budgettet til vedligeholdelse af de kommunale havne på Bornholm er alt for lille, så…

Nye træer i Svaneke by

Svanekes Venner har fået bevilget 90.000 kr. fra Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond til plantning af 6 store træer i Svaneke.

Træerne er blevet plantet i foråret 2022 på følgende steder:

1. Grønne areal på hjørnet af Skovgade / Elmevej.

2. Krydset ved Skovgade / Søndergade.

3. Krydset ved Storegade / Madvigsgade.

4. Legeplads i Madvigsgade bag ved biblioteket.

5. Græsarealet ved Byledsbakke / Møllebakken.

6. Arealet ved Storegade / Nansensgade.

Fællesskabets Dag

Som et nyt initiativ gennemførtes søndag den 5. september 2021 Fællesskabets Dag i Søllingsgaard. Initiativtager var Søllingsgaard ved Marie Sølling.

Formålet med arrangementet var at give Svanekes mange foreninger mulighed for at fortælle byens borgere om foreningernes formål, virke og aktiviteter samt om det fællesskab, foreningerne har at tilbyde.

Svanekes Venner stillede med en stand inklusiv Posttrækvognen. Vi solgte bøger og hæfter, fortalte om byforeningens arbejde, tegnede nye medlemmer og Aktivitetsudvalget indsamle ideer fra de besøgende.

Arrangementet var en stor succes. Vi regner med, at Fællesskabets Dag gennemføres igen i august 2022.

Ad 3) ”At bevare byens kulturhistoriske arv”:

Det er meget vigtigt for Byforeningen at medvirke til bevarelsen af Byens kulturhistoriske arv.

Det gør vi f.eks. gennem arbejdet på Svaneke Byarkiv på Rådhuset, hvor der gemmer sig en sand skatkiste af artefakter, fotos, malerier, bøger og meget mere, som fortæller byens historie.

En meget engageret gruppe mødes hver tirsdag i vinterhalvåret, for at registrere og arkivere, men også for at forberede og afvikle forskellige udstillinger.

Byforeningen ejer de to fredede møller i Svaneke, nemlig Stubmøllen og Svanemøllen.

På den årlige Mølledag i juni holder vi på skift ”åben Mølle” og viser møllerne frem. Der er både arbejde og udgifter forbundet med ejerskabet, men de udgør en vigtig historie, så man må klemme på!

Vandpumperne rundt i byen er en væsentlig del af byens historie. Der kan fortælles gode historier om tilblivelsen og udseendet – navnlig dobbeltpumperne samt den sene indførelse af ”rindende vand” i husene bliver bemærket.

Byforeningen har tidligere været ”ind over” med både anskaffelse, økonomi og gode råd, men nu står BRK for vedligeholdelsen – og hvis ikke det sker, så må vi ”komme efter dem”.

Kanonerne ved Nordre Skanse er også en del af Byforeningens ejendom.

Der knytter sig en lang historie til fra de tidligere kanoners virke, deres skæbne som omsmeltet til vandpumper og til den renoverede skanse og de nuværende, genopstillede kanoner, som kom til i 1995 ved en stor indsats af medlemmer af Byforeningen.

I dag står Byforeningen stadig for den løbende vedligeholdelse af kanoner og raperter, som fortæller en spændende historie om vores ”krigeriske” fortid.

Fra vores egen ”Andedam”

Vi har længe talt om en modernisering af vores hjemmeside. Det ser nu ud til at lykkes, idet vi dels har haft ekstern hjælp og dels har en redaktionsgruppe bestående af Thorkil Thorsen, Bente Frederiksen, Rie Fruergaard Nissen og Claus Bornemann Carlsen.

De har fremlagt den første skitse – det ser lovende ud.

Byforeningens bestyrelse og de tilknyttede udvalg og arbejdsgrupper består af en række meget dedikerede medlemmer, som f.eks. står for:

Rådhushaven – der bliver mere og mere populær som mødested og med mulighed for at gøre sig bekendt med historiske planter, buske og træer.

Byguiderne – som står for de meget populære ture rundt i Svaneke, hvor der fortælles træk af byens historie.

Lige straks deltager guiderne også i ”Forårsfornemmelser i Svaneke” – hvor byen bliver promoveret på bedste måde.

Aktivitetsudvalget – som springer til, når de mange idéer skal føres ud i livet.

Alt i alt må jeg sige, at det er en stor glæde at være formand for en forening, hvor så mange både i og uden for bestyrelsen tager aktivt del i varetagelsen af foreningens formål.

Tak for det!

Herefter kommentarer og spørgsmål fra salen

Svaneke Torv

Et medlem sagde, at man på et møde i ”Frem” for mange år siden drøftede indretningen af Svaneke Torv. Hvad blev der af alle disse forslag, som blev fremlagt på mødet?

Henrik Søby svarede, at man dengang ikke kunne blive enige i Svaneke, om hvordan Svaneke Torv skulle indrettes – bl.a. var der stor uenighed på mødet om, hvorvidt torvet skulle være bilfrit eller ej. BRK droppede derfor alle forslag, da de kun vil gennemføre forslag, som der er bred opbakning til i byen.

Generalforsamlingen godkendte énstemmigt beretningen.

3.    Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse

Kasserer Morten Bach Jørgensen fremlagde det revidere regnskabet for 2021.

Årets driftsoverskud var på 37.701 kr. Foreningens aktiver er på 290.544 kr.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

Genvalgt blev Henrik Søby, Eigil Jensen, Preben Falk Rangård og Thorkil Thorsen.

Nyvalgt blev Michael Bjerregaard.

5.    Valg af suppleanter til bestyrelsen

Genvalgt blev Marie Sølling. Nyvalgt blev Aja Braid.

6.    Valg af revisor

Genvalgt blev Ivan Schønning.

7.    Valg af revisorsuppleant

Genvalgt blev Jørgen Frederiksen.

8.    Indkomne forslag

Bemyndigelse til at optage lån/oprette kassekredit

Generalforsamlingen bemyndigede – jfr. § 9 i foreningens vedtægter – at den valgte bestyrelse frem til generalforsamlingen i april 2023 kan optage lån/oprette kassekredit i forbindelse med mellemfinansiering ved restaureringer og andet, hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud.

9.    Præmiering af årets hus gik til Mette Sølling, Søllingsgaard, Svaneke Torv 2A i Svaneke

Morten Bach Jørgensen sagde bl.a. i sin begrundelse for præmieringen:

Søllingsgaard bliver præmieret for den nænsomme renovering efter branden. Den er foretaget i overensstemmelse med husets ånd. Bygningen har bevaret sit flotte udseende ud mod torvet, hvilket har stor betydning for det samlede indtryk af et af byens vigtigste rum.

I begrundelsen blev fremhævet følgende detaljer ved renoveringen:

Det flotte tag, hvor der er brugt gamle tegl fra Mandeltårnet på Hammershus og fire vinduestegl.

For placeringen af udluftningskviste på bagsiden af bygningen.

For opførelsen af en diskret skorsten.

For den smukke renovering af dør og dørtrin.

Henrik Søby og Morten Bach Jørgensen overrakte et ”Præmieringsskilt” og en smuk buket blomster.

Mette Sølling takkede for præmieringen og de smukke blomster.

10.  Eventuelt

Fra salen var der stor ros til den nye belysning på Svaneke Torv samt den nye skiltning med parkeringspladser udenfor bymidten.

Henrik Søby takkede Orla Søborg-Madsen og Rie Fruergaard Nissen – som ikke genopstillede – for deres arbejde i bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen fortalte arkivleder Anette Eriksen, Bornholms Ø-arkiv om havarier og strandinger i starten af 1900-tallet med udgangspunkt i strandingskommissærens protokol og efterladte papirer.

Preben Falk Rangård                                                            

Sekretær