Vedtægter

§ 1.
Foreningens navn er Byforeningen Svanekes Venner med hjemsted i Svaneke.
 
§ 2.
Foreningens formål:
1. at værne helhedspræget og harmonien i Svaneke by,
2. at sikre en byudvikling med respekt for det bestående bymiljø som en værdifuld ramme om borgernes liv,
3. at bevare byens kulturhistoriske arv.
 
§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages enhver, som er interesseret i foreningens formål.
Indmeldelse og udmeldelse sker til bestyrelsen.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet efter forslag fra bestyrelsen.
 
§ 4.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Svaneke hvert år i april måned. Den indkaldes skriftligt og gennem annoncer i de bornholmske dagblade mindst to uger før dens afholdelse.
Bestyrelsen udarbejder dagsorden, som skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Valg af revisorsuppleanter
9. Eventuelt
 
§ 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
.
§ 6.
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som kan godtgøre sit medlemskab.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, herfra dog undtaget ændringer i foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen (se § 12 og 13)

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af den dagsorden, som ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.
 
§ 8.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, som konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og en sekretær.
Af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis fire og fem medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Af de på generalforsamlingen valgte to suppleanter afgår skiftevis et medlem. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Ved stemmelighed er formandens henholdsvis næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere angivne opgaver.
 
§ 9.
Erhvervelse og afhændelse af fast ejendom, samt optagelse af lån kræver en generalforsamlings godkendelse.
Dokumenter, der udstedes i forbindelse hermed, skal underskrives af den samlede bestyrelse.
 
§ 10.
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.
Kassereren forvalter foreningens midler.
Kassereren udarbejder årsregnskabet, som skal være revisorerne i hænde senest en måned før generalforsamlingen.
 
§ 11.
Til at revidere regnskabet vælges på generalforsamlingen to revisorer, der afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted.
På samme måde vælges to revisorsuppleanter.
 
§ 12.
Ændringer i foreningens vedtægter forelægges den ordinære generalforsamling
og meddelelse herom skal gives i indkaldelsen. Ændring kan kun ske såfremt
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 13.
Foreningen opløses, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling, der er indkaldt med forslag om foreningens opløsning på dagsordenen, og hvis den påfølgende ordinære generalforsamling bekræfter beslutningen.
Opløses foreningen bør dens midler, helt eller delvis – efter generalforsamlingsbeslutning – overgå til en forening i Svaneke med et formål, der er beslægtet med Byforeningen Svanekes Venners formål, fx Bevaringsfonden for Svaneke. Findes der på tidspunktet for opløsningen ikke en sådan, kan foreningens midler eller dele deraf efter generalforsamlingens beslutning overlades til Foreningen Bornholm, Bornholms Museum eller anden kulturhistorisk værdig institution.
Generalforsamlingen kan også beslutte, at midlerne anvendes til bestemte bevaringsformål, eventuelt gennem oprettelse af en hertil sigtende fond. I så tilfælde udpeger generalforsamlingen en fondsledelse.

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. juni 2021